Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Hvis du vil bygge mv. i landzone

Hvis du vil udstykke, opføre ny bebyggelse eller ændre en ejendoms anvendelse i landzone, skal du som udgangspunkt søge landzonetilladelse til dette. Her kan du læse mere om landzoneadministration.

Hvordan søger jeg om landzonetilladelse?

her kan du søge om landzonetilladelse

Hvornår skal jeg ansøge om landzonetilladelse?

Som udgangspunkt kræver al byggeri, udstykning og ændret anvendelse i landzone en landzonetilladelse. Der er dog enkelte undtagelser. Overvejer du at bygge hus i landzone, udstykke et areal, eller ændre anvendelsen - eksempelvis indrette virksomhed i en eksisterende lade og lignende, kan dit projekt kræve landzonetilladelse efter planlovens § 35.

Hvad skal jeg ikke søge om landzonetilladelse til

Hvad skal jeg anmelde til kommunen?

Hvis du har en bygning, der ikke længere er nødvendig for landbrugsdriften, kan du uden tilladelse anvende bygningen til håndværks- og industrivirksomhed, mindre butik og en bolig samt lager- og kontorformål m.v. Det kræver dog, at du anmelder dette til kommunen, og:

  • at virksomheden eller boligen etableres i bestående bygninger, der ikke om- eller tilbygges i væsentligt omfang, og
  • at bygningerne ikke er opført inden for de seneste 5 år. 

Hvis kommunen ikke har gjort indsigelse inden 2 uger fra den dag, kommunen har modtaget din anmeldelse, kan bygningerne tages i brug i overensstemmelse med anmeldelsen.

Dine naboer høres i sagen

I forbindelse med kommunens behandling af din landzonesag vil naboerne eventuelt skulle orienteres om sagen. Naboerne får i givet fald en frist på mindst 14 dage til at komme med bemærkninger til sagen.

Sagsbehandlingstid

En ansøgning om landzonetilladelse tager ca. 8 uger at behandle, alt afhængig af hvor kompliceret sagen er. Sagsbehandlingstiden afhænger blandt andet af naboorienteringen, høring af andre myndigheder.

Din tilladelse bliver offentliggjort

Din tilladelse bliver offentliggjort i den Midtjysk Ugeavis og i Billund Ugeavis. Tilladelsen bliver også offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Se landzonetilladelser meddelt inden for det sidste halve år