Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Hvis du vil bygge

Opførelse af nye bygninger og ombygninger kræver som hovedregel tilladelse fra kommunen. Her kan du læse, hvornår og hvordan du skal søge om byggetilladelse.

Hvornår skal jeg ansøge om byggetilladelse?

Når du skal bygge eller ombygge, skal du søge om tilladelse ved kommunen. Nogle byggearbejder skal anmeldes til kommunen, inden du påbegynder arbejdet. Andre byggearbejder kræver hverken byggetilladelse eller anmeldelse til kommunen.

Særligt om midlertidige konstruktioner som scener, telte, tribuner og andre transportable konstruktioner

 

Hvad skal jeg være opmærksom på, når jeg vil bygge?

Der kan i forbindelse med dit byggearbejde være mange ting, som du skal være opmærksom på. Dit byggearbejde kan desuden være afhængig af andre tilladelser eller dispensationer. I nogle tilfælde kan det være en fordel at ansøge om tilladelse eller dispensation fra disse forhold inden du søger en byggetilladelse.

Læs mere om, hvad du skal være opmærksom på

 

Søg vejledning hos kommunen

Inden der gives byggetilladelse eller dispensation, kan du søge vejledning hos kommunen. Kommunen må dog ikke rådgive, kun vejlede.

 

Kommunens sagsbehandling

Sagsbehandlingstider på byggesager

I forhold til fastlæggelse af sagsbehandlingstider på byggesager er det naturligt at opdele byggesagerne i 3 grupper.

Samlet sekundært byggeri op til i alt 50m2

Sekundært byggeri på op til samlet 50m2 kan opføres uden byggetilladelse. Dette byggeri skal overholde reglerne i BR18 og i en eventuel lokalplan.

Tilladelsessager med ibrugtagningstilladelse til byggeri der betragtes som mindre komplekst

Tilladelsessager med ibrugtagningstilladelse knytter sig til bygninger der betragtes som mindre komplekse. F.eks. opførsel af eller tilbygning til carporte/udhuse på mere end 50m², enfamiliehuse, rækkehuse, landbrugsbygninger uden dyr og lager-/industrihaller m.fl.

Sagsbehandlingstiden tager i gennemsnit 1½ til 2 måneder,

Tilladelsessager med ibrugtagningstilladelse til byggeri der betragtes som komplekst

Tilladelsessager med ibrugtagningstilladelse knytter sig til bygninger der betragtes som komplekse. F.eks. opførsel af eller tilbygning til øvrige erhvervsbygninger og boligetageejendommen, samt større landbrugsbygninger med dyr og master m.fl.

Sagsbehandlingstiden tager i gennemsnit 1½ til 2 måneder

Hvordan måles sagsbehandlingstiden?

Sagsbehandlingstiden måles fra modtagelsen af ansøgningen. Der kan dog være længere sagsbehandlingstid for sager der kræver tilladelse efter anden lovgivning, som f.eks. landzonetilladelse eller miljøgodkendelse.

Byggeansøgninger er gebyrfrie i Billund Kommune

 

Når du har fået en byggetilladelse

Det er vigtigt at byggetilladelsen læses grundigt igennem, idet tilladelsen er givet på baggrund af forskellige forudsætninger. Du skal ligeledes fremsende underskrevet erklæring vedrørende teknisk dokumentation i forbindelse med færdigmelding.

 

Byggeloven og bygningsreglementet

Byggeloven er en såkaldt rammelov, hvilket vil sige, at den ikke indeholder specifikke krav og anvisninger. Derimod opstiller bygningsreglementet, med udgangspunkt i byggeloven, de konkrete krav til byggerier. Bygningsreglementet er ikke en lov i sig selv, men den har samme gyldighed, og det er derfor lovpligtigt at overholde de minimumskrav, reglementet udstikker.

Bygningsreglementet angiver såkaldte funktionskrav, men er ikke en arbejdsanvisning på, hvordan byggerier i praksis skal udformes. Her kan man derimod hente hjælp i Statens Byggeforskningsinstitut (SBI)

Andre love og regler

Byggeloven, bygningsreglementet og SBI-anvisningerne er grundlaget for alt byggeri, men også andre love og regler kan have konkret betydning for et byggeri. Det gælder fx visse Danske Standarder og Dansk Ingeniørforenings normer, der har samme gyldighed som SBI’s anvisninger, Stærkstrøms-reglementet, der er grundlag for el-arbejde, og Planloven, efter hvilken landet er opdelt i forskellige zoner.

Alt efter om din bolig ligger i en byzone, landzone eller sommerhusområde kan der være forskellige krav, der skal overholdes med hensyn til afstande og beboelse.

Byggemyndigheder og -tilladelser

I praksis er det den enkelte kommune, der behandler byggesager i kommunen og kommunalbestyrelsen, der udsteder byggetilladelser og eventuelle dispensationer.

Kommunen behandler byggesager i henhold til bygningsreglementet, men på visse områder kan kommunen fastsætte strammere eller anderledes regler end bygningsreglementet foreskriver, og det sker ved, at kommunen vedtager en lokalplan.

Der kan også være begrænsninger for, hvad du må gøre ved dit hus eller grund. Den slags begrænsninger fremgår af tinglyste servitutter, også kaldet deklarationer, som fremgår af en udskrift fra tingbogen.

Ansøgning om byggetilladelse og indsendelse af anmeldelser skal derfor altid ske til din hjemkommune. Har du spørgsmål til din byggesag, er det de relevante medarbejdere i kommunen, du skal henvende dig til.

Du skal indsende din ansøgning om byggetilladelse digitalt. Hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på nettet, kan du få hjælp i kommunens borgerservice eller på biblioteket

Obligatorisk byggeskadeforsikring

I forbindelse med ansøgning om byggetilladelse, skal der foreligge et tilbud på en byggeskadeforsikring. En byggeskadeforsikring løber i 10 år, er uopsigelig i denne periode og træder i kraft, når byggeriet afleveres til dig som forbruger.

Byggeskadeforsikringen gælder for nybyggeri, der hovedsageligt skal anvendes til helårsbeboelse, og forsikringen skal tegnes af den professionelle bygherre, der opfører nybyggeri med henblik på salg, udlejning m.v.

Der er forsikringspligt i de tilfælde, hvor den professionelle bygherre står for hele byggeprocessen og dermed indgår aftalerne med de entreprenører, der skal opføre din bolig. Der vil således være forsikringspligt i de tilfælde, hvor du som forbruger køber både projekt og grund samtidig og i de tilfælde, hvor du som forbruger har grunden i forvejen.

Det er den professionelle bygherre, som du har indgået aftale med, der skal tegne en byggeskadeforsikring, selvom han betinger sig, at du selv skal indgå aftaler med en eller flere nærmere angivne entreprenører om opførelsen af en del af din bolig.

Bopælspligt

Bopælspligt indebærer, at du som ejer af en helårsbolig har pligt til at sørge for, at boligen er beboet mindst 180 dage om året – enten af dig selv eller udlejet til en anden.

Bopælspligten er reguleret i Boligreguleringslovens kapitel 7 om benyttelse af boliger. Grænsen på de 180 dage nævnes ikke i loven, men er praksis pga. Skatteministeriets regler om skattepligt.

Kommunen fastlægger i lokalplaner, hvilke helårsboliger inden for kommunegrænsen, der har bopælspligt.

Bopælspligten er indført for at undgå affolkning i landdistrikterne, at modvirke dannelse af ”sommerhuskvarterer” i områder, der er tiltænkt til helårsbeboelse samt at forhindre uhæmmet spekulation i boligmarkedet

Undtagelser

Der er dog undtagelser fra reglen om bopælspligt:

  • Nybyggede boliger bliver ofte først omfattede af bopælspligt, når de er blevet benyttede til helårsbolig – dvs med tilmelding til folkeregistret
  • Bopælspligten gælder ikke, hvis du er ved at sælge din helårsbolig. Du må altså gerne flytte til en anden bolig – også selv om du kommer til at overskride de 180 dage.
  • Flexboliger er helårsboliger, hvor kommunen har givet tilladelse til anvendelse som fritidsbolig.
  • Kommunen kan også vælge at sløjfe bopælspligten for særlige områder – eller endda for hele kommunen.

Kontakt altid kommunen for at finde ud af, om der er bopælspligt på en bestemt helårsbolig – eller om boligen fx har status som flexbolig.