Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Grundejerforeninger i Billund Kommune

En grundejerforening står typisk for vedligehold af private fællesveje, grønne områder og fælles faciliteter i området.

Nogle steder er det frivilligt, om man vil være medlem af grundejerforeningen, andre steder forpligter den gældende lokalplan eller en tinglyst deklaration de enkelte grundejere til at være medlem.

Når Billund Kommune laver en lokalplan for et nyt boligområde, står der næsten altid, at der skal oprettes en grundejerforening, hvornår den skal oprettes, og at alle grundejere har pligt til at være medlem.

Oprettelse af forening

Grundejere/udstykker står selv for at stifte en grundejerforening. Billund Kommune tager initiativ til oprettelsen ved at kontakte berørte grundejere. 

En ny grundejerforening skal etableres på en stiftende generalforsamling. Hvis Billund Kommune skal godkende vedtægterne i henhold til lokalplanen eller en deklaration, opfordrer vi grundejerne til at sende et udkast til vedtægter til Billund Kommune, som forhåndsgodkender vedtægterne inden den stiftende generalforsamling.

Vi forholder os kun til paragraffer i vedtægterne vedrørende de opgaver, som foreningen skal varetage i henhold til lokalplanen. Herunder sikrer vi, at foreningen ikke helt eller delvist nedlægges, hvis kommunen har stillet krav om, at den blev etableret.


Når vedtægterne er endeligt vedtaget på generalforsamlingen, skal de originale vedtægter med bestyrelsens underskrift sendes til endelig godkendelse og underskrift hos Billund Kommune - HUSK at vedhæfte en kopi af referatet fra den stiftende generalforsamling. Når vi har påtegnet vedtægterne, sender vi dem tilbage til jer pr. e-mail.

Efter grundejerforeningen er stiftet kan der ske registrering som frivillig forening i CVR, hvilket giver mulighed for at få en digital postkasse. CVR registrering er i øvrigt nødvendig i forbindelse med tinglysning af vedtægter og/eller overdragelse af arealer. 

Overdragelse af fællesarealer

Når grundejerforeningen er oprettet, kan der herudover være krav om overtagelse af de interne private fællesveje og fællesarealer ifølge lokalplanen. I så fald udarbejder Billund Kommune et udkast til overdragelsesaftale, hvor arealerne overdrages for 0 kr. 

Overdragelse af arealer til en grundejerforening kræver en særlig tilladelse fra Erhvervsstyrelsen efter Sommerhusloven. Denne tilladelse indhenter grundejerforeningen, hvorefter kommunen sørger for tinglysning af overdragelsen.

Tinglysning af vedtægter

Grundejerforeningen skal selv sørge for eventuel tinglysning af godkendte vedtægter. Kommunen stiller som udgangspunkt ikke krav om tinglysning, og kommunen kan ikke tilbyde hjælp til tinglysning.

Foreningen skal have oprettet et CVR-nummer. Se mere på www.virk.dk 

I kan foretage tinglysning på www.tinglysning.dk - Vejledning til tinglysning kan findes på www.tinglysningsretten.dk

Indeholder vedtægterne reguleringer om forhold, der kan optages som bestemmelser i en lokalplan, jf. planlovens § 15, stk. 2, kan tinglysning af vedtægterne kun ske med særlig samtykke fra Billund Kommune, der underskriver på tinglysning.dk som myndighed.

Uenighed i foreningen

Følger et medlem af foreningen ikke vedtægterne eller beslutninger, kan foreningen føre en civil retssag mod vedkommende. Dette gælder også, hvis medlemmer undlader at betale kontingent.

Kommunen yder ikke bistand til at opkræve kontingent, til inddrivelse af restancer, eller hvis et medlem ikke vil følge vedtægterne.

Oversigt over grundejerforeninger i Billund Kommune

Billund Kommune ønsker at starte en oversigt over grundejerforeninger i kommunen. Listen består kun af navn på formand og dækker ikke en optegnelse over, hvilke grunde der er med.

Vi vil gerne have kontaktoplysninger om formand på e-mail