Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Opsætning af solceller og solfangere

Med et solcelle- eller solfangeranlæg kan du mindske udgiften til el og varme og samtidig være med til at forbedre det store klimaregnskab.

Hvornår skal jeg ikke søge om tilladelse til opsætning af solceller eller solfangere?

Ønsker du at placere solceller eller solfangere plant med husets tag, kræver det ikke kommunal tilladelse, medmindre ejendommens servitutter eller områdets lokalplan siger noget andet.

Hvornår skal jeg søge om tilladelse til opsætning af solceller eller solfangere?

Du skal ansøge om byggetilladelse fra kommunen, hvis:

  • du vil opsætte solceller eller solfangere på terrænet
  • du vil opsætte solceller eller solfangere på etagebolig, erhvervsbygning, landbrugets avls- og driftsbygning eller industri- og lagerbygning
  • du vil opsætte solceller eller solfangere på andre bygninger, men hvor anlægget ikke plant med bygningens tag
  • du ikke overholder de højde og afstandskrav, der findes i bygningsreglementet

Læs mere om, hvordan du søger byggetilladelse

Du skal ansøge om dispensation fra lokalplan eller tinglyst servitut, hvis:

  • du ikke overholder bestemmelser i lokalplan eller tinglyst deklaration om materialevalg, bygningshøjde eller afstandskrav til naboskel eller nabobygning

Undersøg din ejendoms deklarationer og servitutter

Læs mere om, hvordan du finder en lokalplan

Læs mere om, hvordan du søger om dispensation fra en lokalplan

Tag hensyn til dine naboer

Solceller og solfangere kan i nogen grad reflektere solens stråler.  Du skal derfor sikre dig, at refleksionen ikke kommer til at genere eventuelle naboer.

Fredede eller bevaringsværdige bygninger

Du skal være opmærksom på, at der kan være bestemmelser om bygningsmæssige ændringer, bygningers udseende eller fredning.

Se om din bygning er fredet eller bevaringsværdig

Når anlægget er installeret 

Når solcelle- eller solfangeranlægget er installeret, skal du meddele det til BBR. Du finder anmeldelsesblanketten i selvbetjeningsboksen til højre på siden.

Varmepumpe

En varmepumpe omsætter den energi, der er findes i omgivelserne, til varme. Det kan enten være i jorden eller i luften. Man kan bruge varmen til at opvarme både boligen og det varme vand.

De mest almindelige typer af varmepumper er:

  • luft til luft
  • luft til vand
  • jordvarme

Hvis du overvejer at anskaffe en varmepumpe, kan du få information og vejledning på Energistyrelsens hjemmeside SparEnergi.dk. Du kan læse mere om miljøvenlig opvarmning på borger.dk.

Solenergi

Solenergi er en af de reneste energiformer, der findes. Solenergi kan udnyttes på to måder:

  • med solfangere for at producere varme
  • med solceller for at producere elektricitet.

Produktionen af solenergi er afhængig af solens stråler, og derfor er der stor forskel på sommer og vinter, når det gælder udbyttet. Både hvad angår solfangere og solceller, er der et stort potentiale for at udbygge solenergien i Danmark. 

Biomasse og bioenergi

Biomasse er organisk materiale, der er lagret i naturen gennem fotosyntesen, og dækker over ressourcer som halm, træ og biomasseaffald fra husholdninger og industri.

Energien fra biomasse kan udvindes enten ved direkte afbrænding eller forarbejdning til forskellige former for brændsel fx biogas eller biodiesel.

Biomasse er den største bidragyder til Danmarks vedvarende energiproduktion og udgør i dag cirka 2/3 af forbruget af vedvarende energi.

Læs mere om biomasse og bioenergi på Energistyrelsens hjemmeside

Jordvarme og geotermisk energi

Geotermisk energi er energi fra jordens indre, hvor jordens indre er omtrent 5000°C varm. Jo længere, der bores ned i undergrunden, desto varmere bliver det. Her i landet stiger temperaturen med cirka 30 grader for hver kilometer, der bores ind mod jordens centrum.

Jordvarme indvindes fra jordens øverste lag, enten ved hjælp af nedgravede slanger i få meters dybde, eller ved boringer der er op til 250 m dybe.

I Danmark kan den geotermiske varme udnyttes i lidt større anlæg ved at oppumpe varmt vand fra 0,5 – 3 kilometers dybde og overføre varmen til fjernvarmenettet.

Hvis du vil klage

Hvis du mener, din ejendom lider værditab på grund af en eller flere vindmøller, kan du søge om erstatning. På Energistyrelsens hjemmeside kan du finde information om værditabsordningen.