Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Køb af grund under udbud

Det er muligt at købe en grund under udbud. Salget sker til højest bydende tilbudsgiver.

Afgiv købstilbud

Ønsker du at købe en grund under udbudsrunden, skal du indgive købstilbud digitalt via selvbetjeningsløsningen. Der er også mulighed for at udfylde en tilbudsblanket og indsende den til kommunen.

 • Buddet skal lyde på en bestemt kontantpris.
 • Købstilbud under den fastsatte mindstepris kommer ikke i betragtning. 
 • Tilbudsgiver er ikke afskåret fra at give et højere købstilbud end den fastsatte mindstepris.
 • Buddet kan ikke betinges af, eller på anden måde gøres afhængig af størrelsen på andre bud.

Ved afgivelse af bud erklærer køber:

 • at have besigtiget og godkendt grunden,
 • at have læst og accepteret disse principper for salg af parcelhusgrunde samt vilkår for køb, som fremgår af købsaftalen.

Da køb af fast ejendom for de fleste indebærer en stor og langsigtet investering, kan det være en fordel, at gennemgå sagen med en rådgiver inden afgivelse af købstilbud. En eventuel udgift hertil afholdes af den enkelte.

Afgiv købstilbud på grund i udbud - digital selvbetjening

Tilbudsblanket - ved køb af grund i udbud

Hvis du ikke anvender selvbetjeningsløsningen, skal tilbudsblanketten udfyldes, underskrives og indleveres eller sendes til Billund Kommune, Byrådssekretariatet, Jorden Rundt 1, 7200 Grindsted, og mærkes: "købstilbud + adresse eller navn på udstykningen" eller pr. mail til grundsalg@billund.dk.

Vilkår

 • Et købstilbud på en grund er bindende i 3 uger regnet fra fristen for indgivelse af bud, medmindre buddet tilbagekaldes, ikke accepteres af sælger eller bortfalder. Dette gælder både for bud afgivet digitalt eller via en tilbudsblanket.
 • Tilbuddet afgives i alle henseender – bortset fra prisen og evt. overtagelsesdato – på de vilkår, der fremgår af materialet på hjemmesiden.
 • Tilbuddet bortfalder kun, såfremt grunden sælges til anden side, eller der købes en anden grund i samme udstykning.
 • Budgiver har ret til at tilbagekalde sit bud og eventuelt fremsætte et nyt tilbud, som er højere eller lavere end det oprindelige bud, forudsat at tilbagekaldelsen og/eller det nye bud når frem inden udløbet af budfristen.
 • En tilbudsblanket skal være kommunen i hænde senest på det i annoncen nævnte tidspunkt, for at komme i betragtning.

Salg af grundene efter fristen

Billund Kommune åbner og registrerer alle indkomne købstilbud. Der er ikke mulighed for at overvære åbningen.

Straks efter udløbet af fristen starter salget af grundene. Hvis der ikke er oplyst en mailadresse, skal det være muligt for kommunen at komme i telefonisk kontakt med tilbudsgiver fra dette tidspunkt.

 • Accept af købstilbud sendes via den digitale postkasse (alternativt pr. tlf.).
 • En husstand kan alene købe én grund. En husstand omfatter alle personer og virksomheder tilknyttet husstanden.
 • Er der blandt flere tilbudsgivere afgivet samme højeste bud over mindsteprisen på samme grund, vil disse tilbudsgivere få mulighed for at fremkomme med et nyt bud, der størrelsesmæssigt mindst skal lyde på det oprindelige købstilbud. Meddelelse herom vil blive givet pr. tlf. 
 • Fristen for det nye bud er 3 arbejdsdage fra modtagelse. Er der herefter flere med samme højeste bud, foretages lodtrækning.
 • Vinder budgiveren udbuddet for mere end én grund ved afgivelse af bud på 1., 2. og 3. prioritet, er det grunden med højeste prioritet, der tilfalder budgiver.
 • Er der ikke oplyst en prioritering, foretager kommunen prioriteringen, så højeste bud får 1. prioritet. Er buddene enslydende får den grund, hvor prisen pr. kvadratmeter er højest, 1. prioritet.
 • Er der for en pågældende parcel ikke indkommet andre købstilbud, som opfylder betingelserne for at komme i betragtning, vil afsender af et for sent indkommet købstilbud blive kontaktet med henblik på at handle grunden efter reglerne for grunde, der ikke er solgt under udbudsrunden.

Overtagelse

 • Overtagelsesdatoen kan enten være den 1. eller 15. i en given måned.
 • Overtagelsesdatoen fastsættes som hovedregel til senest 3 måneder efter Billund Kommunes accept af købstilbuddet.
 • Dog fastsættes overtagelsesdagen tidligst til det tidspunkt, hvor udstykning og byggemodning forventes at være færdiggjort. Skulle byggemodningsprocessen, mod alt forventning, blive forsinket, udskydes overtagelsesdatoen og betaling, indtil dette er afsluttet. 

Den valgte køber har fortrydelsesret efter reglerne i kapitel 2 i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom, hvis køber er forbruger. Betingelserne for udøvelse af fortrydelsesrettet fremgår af det til tilbudsblanketten vedlagte bilag.

Hvis sælger vælger at acceptere et bud fremsendes skriftligt accept tidligst dagen efter, at tilbuddet er modtaget, hvor sælger accepterer tilbudsgivers fremsendte købstilbud. Når sælgers accept er kommet frem til tilbudsgiver er handlen, jfr. den vedhæftede oplysning om fortrydelsesret, bindende for tilbudsgiver og sælger. Fristen for fortrydelsesretten løber fra dette tidspunkt.