Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Køb eller reservation af grund udenfor udbudsrunde

Det er muligt at reservere en grund eller købe en grund udenfor en udbudsrunde. Salget sker efter "først til mølle"-princippet.

Køb af grund udenfor udbudsrunde

Ønsker man at købe en grund udenfor en udbudsrunde, skal der udfyldes en tilbudsblanket. Buddet skal lyde på en bestemt kontantpris. Købstilbud under den fastsatte mindstepris kommer ikke i betragtning. Buddet kan ikke betinges af, eller på anden måde gøres afhængig af størrelsen på andre bud.

Modtager kommunen flere tilbud på samme grund på den samme arbejdsdag, vil disse tilbudsgivere få mulighed for at fremkomme med et nyt tilbud over mindsteprisen. Meddelelse herom vil blive givet pr. mail. Fristen for at afgive et nyt bud er 3 arbejdsdage fra, at tilbudsgiver har modtaget besked om, at der er modtaget mere end ét bud på grunden. Er der herefter flere med samme højeste bud, foretages lodtrækning.

Du kan se, hvilke grunde, der er til salg ved at klikke på linket under den enkelte udstykning. Når du klikker på linket åbnes en kortfunktion, hvor du kan zoome ind på et givent område. Du kan alternativt også søge på en adresse i søgefeltet øverst på kortfunktionen. 

Tilbuddet afgives i alle henseender – bortset fra prisen og evt. overtagelsesdato – på de vilkår, der fremgår af materialet på hjemmesiden.

En husstand kan alene købe én grund. En husstand omfatter alle personer og virksomheder tilknyttet husstanden.

Overtagelsesdatoen kan enten være den 1. eller 15. i en given måned. Overtagelsesdatoen fastsættes som hovedregel til senest 3 måneder efter Billund Kommunes accept af købstilbuddet. Dog fastsættes overtagelsesdagen tidligst til det tidspunkt, hvor udstykning og byggemodning forventes at være færdiggjort. Skulle byggemodningsprocessen, mod alt forventning, blive forsinket, udskydes overtagelsesdatoen og betaling, indtil dette er afsluttet. 

Den valgte køber har fortrydelsesret efter reglerne i kapitel 2 i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom, hvis køber er forbruger. Betingelserne for udøvelse af fortrydelsesrettet fremgår af det til tilbudsblanketten vedlagte bilag.

Da køb af fast ejendom for de fleste indebærer en stor og langsigtet investering, kan det være en fordel, at gennemgå sagen med en rådgiver inden afgivelse af købstilbud. En eventuel udgift hertil afholdes af den enkelte.

Hvis sælger vælger at acceptere et bud fremsendes skriftligt accept tidligst dagen efter, at tilbuddet er modtaget, hvor sælger accepterer tilbudsgivers fremsendte købstilbud. Når sælgers accept er kommet frem til tilbudsgiver er handlen, jfr. den vedhæftede oplysning om fortrydelsesret, bindende for tilbudsgiver og sælger. Fristen for fortrydelsesretten løber fra dette tidspunkt. 

Tilbudsblanket - ved køb af grund udenfor udbudsrunde

Reservation af grund undenfor udbudsrunde

Ønsker man at reservere en grund, skal der udfyldes en blanket med anmodning om reservation. Reservation af en grund, sker efter "først til mølle"-princippet. Modtager kommunen mere end én anmodning om reservation af den samme grund på den samme dag, vil reservationen gå til den, hvis henvendelse, der er modtaget først. Blanketter med anmodning om reservation, der modtages pr. post, vil blive registreret som indgået kl. 08.00 den dag, posten åbnes. Modtages to anmodninger om reservation på samme tid foretages lodtrækning.

Grunde på salgslisten kan reserveres i op til 12 måneder imod betaling af 1 % af købsprisen pr. påbegyndt måned, hvilket indebærer, at der er forkøbsret til ejendommen. Kommunen kan således ikke sælge grunden til anden side, så længe der er foretaget reservation. Modtager kommunen henvendelse fra en anden borger om køb af en reserveret grund, vil kommunen tage kontakt til den borger, der har reserveret grunden med henblik på at modtage et købstilbud. Er der kun foretaget reservation for en kortere periode end 12 måneder, kan borgeren således ikke forny reservationen, selvom den samlede reservationsperiode på 12 måneder ikke er udnyttet. Gebyr modregnes i købsprisen, såfremt den, der har reserveret grunden, køber denne indenfor reservationsfristen. Ophører reservationen uden køb, tilfalder gebyret Billund Kommune. 

Fornyelse af reservationsperiode kan ske ved at ringe til byrådssekretariatet på tlf. 79727215 eller skrive en mail til byrådssekretariatet med oplysning om, hvor længe reservationen skal fornys.

Det er muligt at flytte reservationen fra én grund til en anden. Det hidtil indbetalte reservationsgebyr flyttes således med til en ny grund. Der er derfor ikke tale om en ny 12 måneders reservationsperiode.

Anmodning om reservation af grund - udenfor udbudsrunde