Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Køb af grund udenfor udbudsrunde

Det er muligt at købe en grund udenfor en udbudsrunde. Salget sker efter "først til mølle"-princippet.

Køb af grund udenfor udbudsrunde

Ønsker man at købe en grund udenfor en udbudsrunde, skal man indgive købstilbud digitalt via selvbetjeningsløsningen. Der er også mulighed for at udfylde en tilbudsblanket og indsende den til kommunen. Buddet skal lyde på en bestemt kontantpris. Købstilbud under den fastsatte mindstepris kommer ikke i betragtning. Buddet kan ikke betinges af, eller på anden måde gøres afhængig af størrelsen på andre bud.

Modtager kommunen flere tilbud på samme grund på den samme arbejdsdag, vil disse tilbudsgivere få mulighed for at fremkomme med et nyt tilbud over mindsteprisen. Meddelelse herom vil blive givet pr. mail. Fristen for at afgive et nyt bud er 3 arbejdsdage fra, at tilbudsgiver har modtaget besked om, at der er modtaget mere end ét bud på grunden. Er der herefter flere med samme højeste bud, foretages lodtrækning.

Du kan se, hvilke grunde, der er til salg ved at klikke på linket under den enkelte udstykning. Når du klikker på linket åbnes en kortfunktion, hvor du kan zoome ind på et givent område. Du kan alternativt også søge på en adresse i søgefeltet øverst på kortfunktionen. 

Tilbuddet afgives i alle henseender – bortset fra prisen og evt. overtagelsesdato – på de vilkår, der fremgår af materialet på hjemmesiden.

En husstand kan alene købe én grund. En husstand omfatter alle personer og virksomheder tilknyttet husstanden.

Overtagelsesdatoen kan enten være den 1. eller 15. i en given måned. Overtagelsesdatoen fastsættes som hovedregel til senest 3 måneder efter Billund Kommunes accept af købstilbuddet. Dog fastsættes overtagelsesdagen tidligst til det tidspunkt, hvor udstykning og byggemodning forventes at være færdiggjort. Skulle byggemodningsprocessen, mod alt forventning, blive forsinket, udskydes overtagelsesdatoen og betaling, indtil dette er afsluttet. 

Den valgte køber har fortrydelsesret efter reglerne i kapitel 2 i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom, hvis køber er forbruger. Betingelserne for udøvelse af fortrydelsesrettet fremgår af det til tilbudsblanketten vedlagte bilag.

Da køb af fast ejendom for de fleste indebærer en stor og langsigtet investering, kan det være en fordel, at gennemgå sagen med en rådgiver inden afgivelse af købstilbud. En eventuel udgift hertil afholdes af den enkelte.

Hvis sælger vælger at acceptere et bud fremsendes skriftligt accept tidligst dagen efter, at tilbuddet er modtaget, hvor sælger accepterer tilbudsgivers fremsendte købstilbud. Når sælgers accept er kommet frem til tilbudsgiver er handlen, jfr. den vedhæftede oplysning om fortrydelsesret, bindende for tilbudsgiver og sælger. Fristen for fortrydelsesretten løber fra dette tidspunkt. 

Afgiv købstilbud på grund udenfor udbudsrunde - digital selvbetjening

Tilbudsblanket - ved køb af grund udenfor udbudsrunde

Reservation af grund udenfor udbudsrunde

Det har tidligere været muligt at reservere en grund udenfor udbudsrunden i Billund Kommune. Denne mulighed er nu ophørt efter en politisk beslutning. Ændringen i denne praksis skyldes at reservationsordningen ikke er i overensstemmelse med regler og praksis for udbud af offentlige grunde.