Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Principper for salg af parcelhusgrunde

Få svar på dine spørgsmål - Her kan du læse om kommunens generelle principper for salg af parcelhusgrunde.

Hovedprincipper

Billund Kommunes salg af fast ejendom sker i henhold til indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme.

Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme

Første gang en parcelhusgrund sættes til salg udbydes den til højeste købstilbud over mindsteprisen. Mindsteprisen for den enkelte grund fremgår af hjemmesiden.

Kommunen er ikke forpligtet til at sælge til den udbudte mindstepris. Sælger kan frit vælge mellem alle de indkomne bud, og kan eventuelt helt undlade at sælge ejendommen til en af de bydende.

Der fastsættes en frist - svarende til mindst 14 dage efter annoncering af udbuddet – indenfor hvilken kommunen skal have modtaget tilbudsblanketten.

Grunde, der ikke er solgt i udbudsrunden, sælges til mindsteprisen. Salget heraf sker efter "først-til-mølle"-princippet.

En husstand kan alene købe én grund. En husstand omfatter alle personer og virksomheder tilknyttet husstanden.

Da køb af fast ejendom for de fleste indebærer en stor og langsigtet investering, kan det være en fordel, at gennemgå sagen med en rådgiver inden afgivelse af købstilbud. En eventuel udgift hertil afholdes af den enkelte.

Mindstepris

Billund Kommune foretager inden udbud af et område til parcelhusgrunde en kalkulation over udgifterne ved jordkøb og byggemodning.

På baggrund af kalkulationen samt et skøn over herlighedsværdi, beliggenhed m.v. fastsætter Billund Kommune en mindstepris for hver grund.

For at fastlægge markedsværdien kan der inddrages vurdering fra en ejendomsmægler.

Hvis du vil byde på en parcelhusgrund

Købstilbud skal afgives på en særlig udformet tilbudsblanket som et fast beløb, i danske kroner. Købstilbud kan nu også afgives digitalt via en selvbetjeningsløsning.

Købstilbud under den fastsatte mindstepris kommer ikke i betragtning.

Tilbudsgiver er ikke afskåret fra at give et højere købstilbud end den fastsatte mindstepris. Buddet kan ikke betinges af, eller på anden måde gøres afhængig af størrelsen på andre bud.

Hvis man ikke anvender selvbetjeningsløsningen, skal tilbudsblanketten udfyldes, underskrives og indleveres eller sendes til Billund Kommune, Byrådssekretariatet, Jorden Rundt 1, 7200 Grindsted, og skal mærkes: "købstilbud + adresse eller navn på udstykningen".

Ved afgivelse af bud erklærer køber:
at have besigtiget og godkendt grunden,
at have læst og accepteret disse principper for salg af parcelhusgrunde samt vilkår for køb, som fremgår af købsaftalen.

Særlige regler for købstilbud afgivet under udbudsrunden

Under udbudsrunden kan hver husstand byde på op til tre grunde. Dette kan gøres digitalt via selvbetjeningsløsningen, hvor man kan afgive bud på op til tre grunde i samme afgivelse af bud.

Hvis man ikke anvender selvbetjeningsløsningen, skal der indleveres én tilbudsblanket pr. grund. Alle blanketter skal samles i én kuvert og tilbuddene skal prioriteres.

Et købstilbud på en grund er bindende i 3 uger regnet fra fristen for indgivelse af bud, medmindre buddet tilbagekaldes, ikke accepteres af sælger eller bortfalder. Dette gælder både for bud afgivet digitalt eller via en tilbudsblanket.

Tilbuddet bortfalder kun, såfremt grunden sælges til anden side, eller der købes en anden grund i samme udstykning.

Budgiver har ret til at tilbagekalde sit bud og eventuelt fremsætte et nyt tilbud, som er højere eller lavere end det oprindelige bud, forudsat at tilbagekaldelsen og/eller det nye bud når frem inden udløbet af budfristen.

En tilbudsblanket skal være kommunen i hænde senest på det i annoncen nævnte tidspunkt, for at komme i betragtning.

Billund Kommune åbner og registrerer alle indkomne købstilbud. Der er ikke mulighed for at overvære åbningen.

Straks efter udløbet af fristen starter salget af grundene. Hvis der ikke er oplyst en mailadresse, skal det være muligt for kommunen at komme i telefonisk kontakt med tilbudsgiver fra dette tidspunkt.

Accept af købstilbud sendes via den digitale postkasse (alternativt pr. tlf.).

Er der blandt flere tilbudsgivere afgivet samme højeste bud over mindsteprisen på samme grund, vil disse tilbudsgivere få mulighed for at fremkomme med et nyt bud, der størrelsesmæssigt mindst skal lyde på det oprindelige købstilbud. Meddelelse herom vil blive givet pr. tlf. 

Fristen for det nye bud er 3 arbejdsdage fra modtagelse. Er der herefter flere med samme højeste bud, foretages lodtrækning.

Vinder budgiveren udbuddet for mere end én grund ved afgivelse af bud på 1., 2. og 3. prioritet, er det grunden med højeste prioritet, der tilfalder budgiver.

Er der ikke oplyst en prioritering, foretager kommunen prioriteringen, så højeste bud får 1. prioritet. Er buddene enslydende får den grund, hvor prisen pr. kvadratmeter er højest, 1. prioritet.

Er der for en pågældende parcel ikke indkommet andre købstilbud, som opfylder betingelserne for at komme i betragtning, vil afsender af et for sent indkommet købstilbud blive kontaktet med henblik på at handle grunden efter reglerne for grunde, der ikke er solgt under udbudsrunden.

Særlige regler for købstilbud afgivet efter udbudsrunden

Købstilbud på grunde, der ikke er solgt under udbudsrunden, er bindende i 3 uger regnet fra kommunens modtagelse af tilbuddet.

Salg af resterende grunde

Grunde, der ikke er solgt i udbudsrunden, sættes på salgslisten og sælges til mindsteprisen. Salget heraf sker efter "først-til-mølle"-princippet.

Modtager kommunen flere tilbud på samme grund på den samme arbejdsdag, vil disse tilbudsgivere få mulighed for at fremkomme med et nyt tilbud over mindsteprisen. Meddelelse herom vil blive givet pr. mail (alternativt telefonisk).

Fristen for det nye bud er 3 arbejdsdage fra modtagelse. Er der herefter flere med samme højeste bud, foretages lodtrækning.

Det har tidligere været muligt at reservere grunde i op til 12 måneder i Billund Kommune. Denne mulighed er dog afskaffet ved politisk beslutning. Igangværende reservationer modtager direkte besked om overgangsordning for deres reservation.

Betaling

Billund Kommunes byggegrunde sælges kun mod kontant betaling.

Senest på overtagelsesdagen betaler køber til kommunen købesummen, afgift for tilslutninger tillige med 50 % af registreringsafgiften for skødet.

Såfremt købesummen ikke er betalt senest på overtagelsesdagen, forrentes købesummen efter bestemmelserne i rentelovens § 5 herom med den til enhver tid gældende officielle udlånsrente, som Nationalbanken har fastsat henholdsvis pr. d. 1. januar og d. 1. juli det pågældende år med et tillæg på 7 %.

Overtagelse

Overtagelsesdagen fastsættes som hovedregel til senest 3 måneder efter Billund Kommunes accept af købstilbuddet. Dog fastsættes overtagelsesdagen tidligst til det tidspunkt, hvor udstykning og byggemodning forventes at være færdiggjort.