Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Principper for salg af erhvervsgrunde

Her kan du læse kommunens generelle principper for salg af erhvervsgrunde og få svar på dine spørgsmål.

Salg i udbudsrunde

Når erhvervsgrunde skal udbydes til salg første gang, sker det via en udbudsrunde, hvor interesserede købere kan byde på de nye grunde ved at indsende en tilbudsblanket.

Grundene udbydes pr. m2 (evt. med mindste størrelse angivet), hvor tilbudsgiver må angive sit behov og placering på grunden. Erhvervsgrunde kan alternativt udbydes som grunde med fastlagt størrelse, hvor dette er mest praktisk.

Ved udbuddet fastsættes en mindstepris og en frist for modtagelse af tilbudsblanketten svarende til mindst 14 dage efter annoncering af udbuddet. Kommunen er ikke forpligtet til at sælge til den udbudte mindstepris og kan frit vælge mellem alle de indkomne bud og eventuelt helt undlade at sælge grunden til en af de bydende.

Mindstepris

Billund Kommune foretager inden udbud af et område til erhvervsgrunde en kalkulation over udgifterne ved jordkøb og byggemodning.

Kostprisen pr. m² indgår som et element ved fastsættelse af markedsprisen, ligesom der kan inddrages vurdering fra en ejendomsmægler.  På baggrund af oplysningerne om markedsværdien og kostprisen fastsætter kommunen mindsteprisen.

Køb af erhvervsgrund

Grunde der ikke sælges i udbudsrunden, når erhvervsgrundene første gang er sat til salg, sælges herefter til mindsteprisen. Salget heraf sker efter ”først-til-mølle” princippet. Her kan se hvilke erhvervsgrunde, der er til salg i Billund Kommune.

Modtager kommunen flere tilbud på samme grund på den samme arbejdsdag, vil disse tilbudsgivere få mulighed for at fremkomme med et nyt tilbud over mindsteprisen. Meddelelse herom vil blive givet pr. mail (alternativt telefonisk).

Fristen for det nye bud er 3 arbejdsdage fra modtagelse. Er der herefter flere med samme højeste bud, foretages lodtrækning.

Betaling

Billund Kommunes grunde sælges kun mod kontant betaling.

Senest på overtagelsesdagen betaler køber til kommunen købesummen tillige med 50 % af registreringsafgiften for skødet.

Hvis der er mere end 3 måneder til overtagelsesdatoen, skal der stilles bankgaranti for købesummen eller denne skal deponeres.

Såfremt købesummen ikke er betalt senest på overtagelsesdagen, forrentes købesummen efter bestemmelserne i rentelovens § 5 herom med den til enhver tid gældende officielle udlånsrente, som Nationalbanken har fastsat henholdsvis pr. d. 1. januar og d. 1. juli det pågældende år med et tillæg på 7 %.

Overtagelse

Overtagelsesdagen fastsættes som hovedregel til senest 3 måneder efter Billund Kommunes accept af købstilbuddet.

Udbudsbekendtgørelsen

Når Billund Kommune sælger fast ejendom, sker det i henhold til Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme.

Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme