Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Tusindbenet og Bænkebideren, Billund Syd

Spændende nyt boligkvarter i Billund Syd. 50 parcelhusgrunde på Tusindbenet og Bænkebideren udbydes til salg. De 50 parcelhusgrunde ligger vest for de seneste udstykninger på Hønseringen og Tinsoldaten og syd for Møllevej, som er stamvej ned til området.

Krible-krable kvarteret

Teknik- og Miljøudvalget godkendte på møde den 6. december 2016 vejnavnene for den nye boligudstykning.
Temaet for navngivning har stadigvæk børn i fokus og får sin egen karakter og identitet gemmen det sammenhængende tema "Krible krable kvarteret", hvor vejene navngives efter insekter, som børn kender til og kan finde i områdets fælleshave. Fælleshaven etableres i midten på fællesarealet og vil blive beplantet med æbletræer, buske og lange græsser, som er gode gemmesteder for insekter og sommerfugle. 

De nye vejnavne er:
Bænkebideren - åben-lav bebyggelse
Tusindbenet - åben-lav bebyggelse
Skarnbassen - tæt-lav bebyggelse

Pladsen adresseres med navnet: Myretuen

Se adresseoversigten her

Hvad kan jeg bygge?

Udstykningsplanen åbner op for 50 nye parcelhusgrunde (åben-lav bebyggelse) syd for Møllevej og vest for Tinsoldaten i Billund Syd. Herudover er der i lokalplanen gjort plads til sammenhængene enfamiliehuse som eksempelvis rækkehuse og dobbelthuse (tæt lav bebyggelse) i den østlige ende, som støder op mod Tinsoldaten. 

Se udstykningsplan

Situationsplanen nedenfor indeholder oversigt over grundenes placering, størrelse og oplysning om placering af indkørsel. 

Særligt for denne lokalplan gælder følgende vilkår, som afviger fra standardkøbsaftalen: 
Ved parcelhuse i delområde 1 må der kun etableres én indkørsel til hver boligparcel med en maksimal bredde på seks meter. 
Placeringen af indkørsler er fastlagt på forhånd, med henblik på at fremme børnevenlige boligveje, samt at sikre Lokal Afledning af Regnvand. (Se mere i lokalplanen under § 4.16) Kortbilag 3 i lokalplanen udlægger alene principperne for placering af indkørsel. Den endelige placering af indkørsel fremgår af situationsplanen nedenfor. En autocat tegning med belægningsplan kan rekvireres hos planafdelingen.

Se situationsplan inkl. oplysning om placering af indkørsel

Se individuel belægningsplan for placering af indkørsel (gælder grunde til salg pr. 1. november 2018)

Delområde 1: (åben-lav)

Parcelhusgrundene i delområde 1 kan bebygges med fritliggende enfamiliehuse.
Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ved åben-lav bebyggelse, højest udgøre 30%.
Bebyggelse ved fritstående enfamiliehuse må opføres i såvel 1 etage, 1,5 etage som 2 etager. Bygges der i 2 etager, må bygningen ikke have saddeltag. 

Undersøg desuden den gældende lokalplan for området nærmere.

Lokalplan 294

Særlige forhold vedr. parcellerne med del nr. 16 og 20 i udstykningsplanen (Adresserne: Bænkebideren 3 og 11, 7190 Billund)

På grund af oversigtsforhold, vil der på disse to grunde blive tinglyst en deklaration om, at der IKKE i de på vedhæftede rids med rød skravering angivne oversigtsarealer, hverken varigt eller midlertidig må forefindes noget af større højde end 0,5 m. over en flade gennem de tilstødende vejes midtlinier. Denne bestemmelse gælder ikke for sne. 

Deklaration med rids, som tinglyses på del nr. 16 og 20 (Bænkebideren 3 og 11, 7190 Billund

Hvad koster grundene?

Byrådet godkendte den 21. december 2016 priserne for de nye grunde.

Klik her for at se grunde i Billund og finde priser ved hjælp af kortløsningen

Alle priser er inkl. moms og kloaktilslutningsbidrag. 

I prisen er ikke indeholdt tilslutning til vand og el. Beløbet til vandtilslutning udgør 24.456,25 kr. inkl. moms. Tilslutning til el udgør 16.937,50 kr. inkl. moms. Begge beløb afregnes med kommunen ved overtagelse. 

Herudover skal der påregnes 28.500 kr. inkl. moms (2017) i varmetilslutning, som afregnes direkte med Billund Varmeværk.
Vi anbefaler, at man tager direkte kontakt til forsyningsselskaberne for at få bekræftet prisen, da der kan ske prisreguleringer, som Billund Kommune ikke er bekendt med. (Husk at tage kontakt i god tid inden overtagelse af grunden.)

Det anbefales, at du gennemlæser Billund Kommunes standard købsaftale samt principper for salg af parcelhusgrunde, hvor især udbud af grunde er uddybet. Links til disse findes i boksen til højre. 

Området forventes færdigbyggemodnet i 2 etaper. 1. delområde forventes færdigbyggemodnet ultimo april 2017, så grundene i dette delområde forventeligt kan sælges med overtagelsesdato den 1. maj 2017 dog tidligst, når byggemodningen er færdiggjort, senest 1. juni 2017. Delområde 2. forventes færdigbyggemodnet primo juni 2017, hvilket betyder, at disse grunde forventeligt kan sælges med overtagelsesdato den 15. juni 2017 dog tidligst, når byggemodningen er færdiggjort, senest 15. juli 2017. 

Oversigt over etaper af byggemodningen

Køb eller reservation af grund udenfor udbudsrunde

Yderligere oplysninger

Da Billund Kommune har valgt at sætte grundene til salg før byggemodningen er færdiggjort og endelig udstykning er foretaget, er det begrænset, hvilke yderligere oplysninger, der findes om grundene på nuværende tidspunkt. Vi vil løbende opdaterer med nye, relevante oplysninger. 

Ifølge lokalplanen er der pligt til at oprette grundejerforening i udstykningen.

Her kan du læse mere omkring grundejerforeningens pligter.

Der er tilslutningspligt til følgende:

Vand - Billund Vand
Varme - Billund Varmeværk
El - Syd Energi
Spildevand - Billund Vand
Renovation - Billund Kommune

Der frit valg med hensyn til el-forsyning. Ovenstående gælder alene selve tilslutningen. Du vælger el leverandør gennem din bygherre. 

Udstykningen vil blive forsynet med fiber fra SE (Syd Energi) 
Udstykningen vil ikke blive forsynet med ledninger fra TDC. Dette betyder, at der ikke er mulighed for at få fastnettelefon via TDC. 

Vil du vide mere om en bestemt grund, kan du besøge www.dingeo.dk og indtaste adressen på den grund/ejendom, du ønsker at vide mere om. DinGeo er en hjemmeside, som samler geodata fra forskellige kilder og præsenterer dem i et samlet overblik. 

Målebladsoplysninger

Jordbundsundersøgelse

Frigivelse af areal efter arkæologisk slutundersøgelse

Ledningsplan - spildevand

Koteplan i skel

Belægningsplan

Tværnitstegning


Billede af boligkvarter