Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Mariehønen og Sommerfuglen, Billund Syd

Nu udbydes 30 parcelhusgrunde og en projektgrund i et spændende nyt boligkvarter i Billund Syd. Det nye boligområde er beliggende nord for Møllevej, som er stamvej ned til grundene. Grundene har en meget attraktiv beliggenhed med stiadgang til skole, institutioner og grønne områder.

Krible-krable kvarteret

Området er en del af det sammenhængende tema ”Krible krable kvarteret”, hvor vejene navngives efter insekter, som børn kender til og kan finde i området. Temaet har børn i fokus og er med til at give området sin egen karakter og identitet.

Grundene er beliggende i henholdsvis en dobbeltlomme med 21 byggegrunde på Sommerfuglen og en enkelt lomme med 9 byggegrunde på Mariehønen, som er adskilt af en projektgrund, hvor der ønskes opført rækkehuse, dobbelthuse eller klyngehuse. De tre boliglommer omkranser en grøn fælled, som fungerer som regnvandshåndtering og opholdsareal for lommens beboere. 

Den nye udstykning er velplaceret nord for Møllevej. Centralt i området ligger et grønt areal med gamle træer, som har været have til den tidligere gård på Ankelbovej. Det grønne område er tilgængeligt med stier, hvor børnene kan gå på opdagelse. Nord for boligområdet løber Sønderkær Bæk med et engstrøg, der adskiller boligområdet med sportsbanerne og Billund Varmeværk.

Langs med Sønderkær Bæk løber en sti, som forbinder med andre grønne områder. Skolen ligger lige på den anden side af et stort grønt område med sportsbaner, og det er muligt at cykle i skole uden at krydse en eneste vej. Der er gode stiforbindelser rundt i området, som også forbinder til Billund bymidte. 

Se adresseoversigten her

Hvad koster grundene?

Byrådet godkendte den 4. februar 2020 priserne for de nye grunde. Alle priser er inkl. moms og kloaktilslutningsbidrag. 

Klik på den enkelte grund på kortet for at se pris og størrelse på den grund, du er interesseret i. Klikker du på vis større kort, får du et detaljeret kort op, som viser oplysninger om nærmeste dagplejer, skoler, børnehaver, dagligvarebutikker og friluftsliv.

 I prisen er ikke indeholdt tilslutning til vand og el.

  • Prisen for tilslutning til vand udgør 29.375 kr. inklusiv moms.
  • Prisen for tilslutning til el udgør 18.500 kr. inklusiv moms.

Begge beløb afregnes med kommunen ved overtagelse.

Herudover skal der påregnes 6.875 kr. i varmetilslutning, som afregnes direkte med Billund Varmeværk. Bemærk at prisen er nedsat væsentligt i forhold til den hidtidige pris på 29.875 kr.

Vi anbefaler, at man kontakter varmeværket direkte for at få bekræftet prisen, da der kan ske prisreguleringer, som Billund Kommune ikke er bekendt med. Husk også at kontakte varmeværket i god tid inden overtagelse af grunden.

Vi anbefaler, at I gennemlæser Billund Kommunes standardkøbsaftale samt principper for salg af parcelhusgrunde, hvor især udbud af grunde er uddybet. Links til disse findes i boksen til højre.

Køb en grund

Hvis du ønsker at købe én af grundene, skal du indgive en tilbudsblanket enten via vores digitale løsning eller ved udfyldelse af vores tilbudsblanket.

Køb af grund udenfor udbudsrunden

Hvad kan jeg bygge?

Udstykningsplanen åbner op for 30 nye parcelhusgrunde(åben-lav bebyggelse) nord for Møllevej.

Grundene kan bebygges med fritliggende enfamiliehuse. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må højest udgøre 30 %. På grundene må opføres huse med såvel 1 etage, 1,5 etage som 2 etager. Hvis der bygges i 2 etager, må bygningen ikke have saddeltag.

I lokalplanen findes yderligere bestemmelser vedrørende bebyggelsens omfang, placering og ydre fremtræden, som skal respekteres ved opførelse af huse på de udbudte grunde.

Lokalplan 295

Læs mere om at søge byggetilladelse ved Billund Kommune

Der er udarbejdet en salgsplan for området, hvor du kan finde information om placering af stik, gadelys, brønde og koteplan mv. Her finder du også nyttig viden om bl.a. etablering af overkørsel til grunden ved byggestart, håndtering af overfladevand og placering af hæk mod vej og sti.

Salgsplan for Mariehønen og Sommerfuglen

Signaturforklaring til salgsplanen

Ifølge lokalplanen er der pligt til at oprette grundejerforening i udstykningen.

Læs mere omkring grundejerforeningens pligter.

Byggemodning og tilslutningspligt

Byggemodningen af udstykningen er i fuld gang, og selve anlægsarbejdet forventes afsluttet i uge 19 2020. Processen kan dog forlænges ved uforudsete forhold. 

Der er tilslutningspligt til følgende:

Vand - Billund Vand
Varme - Billund Varmeværk
El - N1
Spildevand - Billund Vand
Renovation - Billund Kommune

Der er frit valg med hensyn til el-forsyning. Ovenstående gælder alene selve tilslutningen. Du vælger el leverandør gennem din bygherre. 

Udstykningen vil blive forsynet med fiber fra Stofa.
Udstykningen vil ikke blive forsynet med ledninger fra TDC. Dette betyder, at der ikke er mulighed for at få fastnettelefon via TDC. 

Vil du vide mere om en bestemt grund, kan du besøge www.dingeo.dk og indtaste adressen på den grund/ejendom, du ønsker at vide mere om. DinGeo er en hjemmeside, som samler geodata fra forskellige kilder og præsenterer dem i et samlet overblik. 

Vær opmærksom på, at jordbundsundersøgelsen er udarbejdet med henblik på undersøgelse forud for etablering af kloak og vej og ikke boligbyggeri. 

Måleblad

Jordbundsundersøgelse

I forbindelse med de indledende arkæologiske udgravninger af området er der gjort oldtidsfund fra vikingetiden. Det betyder, at museet skal foretage yderligere udgravninger i området. Det område, der skal undersøges nærmere, omfatter ikke den del af lokalplanen, som indeholder bebyggelse. 

Forundersøgelsesberetning og frigivelse af arealet fra museet

Kort over frigivne arealer fra museet


Billede af boligkvarter