Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Mariehønen 6, Billund - Projektgrund til tæt-lav bebyggelse

Billund Kommune sælger nu en storparcel, som giver mulighed for at bygge 12-25 tæt-lav boliger i et område med attraktive omgivelser. Storparcellen sælges til opførelse af rækkehuse, dobbelthuse eller klyngehuse, i nyt boligområde i Billund.

Projektområdet er beliggende i Billund Syd, som en del af et nyt boligområde. Området ligger tæt ved skole, institutioner og grønne områder. Arealet er på 17.312 m2 og udgør Matrikel nr. 1dp, Plougslund By, Grene. Storparcellen ligger i et nyt byggemodnet område, omgivet af grunde til parcelhuse.

Billund By

Billund er en international by med 7000 indbyggere. Grundet de mange arbejdspladser i byen, kommer der mange tilflyttere både danske og internationale familier. Der er derfor et stort behov for familievenlige boliger i byen. Billund Kommune oplever et stort behov og efterspørgsel på boliger, der tilgodeser forskellige former for fællesskaber på tværs af familiemønster og alder.

Billund er Børnenes Hovedstad. I Billund udvikler vi nye boligområder sammen med børn, for at tilgodese børns ønsker for hvordan man bor, bevæger sig og indretter grønne områder. Planlægningen af nye boligområder har fokus på udvikling gennem leg, læring og kreativitet.

Det nye boligområde vil give Billund et attraktivt boligmiljø, hvor det er godt at bo og vokse op. Biodiversitet, klima og bæredygtige byggematerialer er emner, der bliver lagt væk på i Billunds kommende boligområder.

Billund ønsker at skabe mangfoldige boligformer, der styrker byliv og fællesskab.

Projektområdet og de planmæssige forhold

Storparcellen har et registreret areal på 17.312 m2 og udgør Matrikel nr. 1dp, Plougslund By, Grene.

Grunden skal bebygges som ét samlet projekt, og kan bebygges med tæt-lav boligbebyggelse i op til 2 etager i form af dobbelthuse, kædehuse, rækkehuse eller klyngehuse. Det fremgår af lokalplanen, at bebyggelsesprocenten på den enkelte grund er 40%, og den mindste grundstørrelse er 300m2.

Fælles friarealer, vej- og stiudlæg inden for storparcellen indgår ikke som en del af beregningsgrundlaget for bebyggelsesprocenten.

Området er byggemodnet, men de interne veje skal bygherre etablere. Der er én vejadgang til storparcellen, fra Møllevej. Arkæologiske udgravninger er foretaget i forbindelse med byggemodningen i området.

Forsyningsforhold fremgår af lokalplanen.

Lokalplanen har udlagt arealer til afvandningsområder i de rekreative arealer. Afvandingsområderne skal som udgangspunkt være lærende og legende, så områdets beboere kan se fordelen ved klimatilpasning og LAR-projekter. Yderligere skal tag- og overfladevand håndteres på egen grund.

Byggemodning

Køber afholder selv alle byggemodningsomkostninger på storparcellerne til brug for købers projekt, herunder tilslutningsbidrag til kloak, el, fjernvarmeforsyning, vand og spildevand (herunder regnvand) m.v.

Køber undersøger selv udgifternes størrelse. I henhold til de til enhver tid gældende tilslutningspriser og betingelser afholder køber alle udgifter til spildevandsanlæg både til kloakvand og tag- og overfladevand på storparcellerne. Køber afholder alle udgifter til etablering af vandforsyning, som etableres af Billund Vand A/S frem til skelgrænsen for storparcellerne efter de sædvanlige regler for Billund Vand A/S, og der skal udenfor købesummen betales normale tilslutningsbidrag og stikledningsbidrag. Tilslutningsbidrag og omkostninger til etablering af anden forsyning f.eks. tv og telefon afholdes af køber.

Eventuelle omkostninger til anlægsarbejder som følge af projektet, der skal ske på offentlige arealer f.eks. overkørsler, afholdes af køber. Køber skal senest i forbindelse med byggetilladelsens meddelelse stille uigenkaldelig anfordringsgaranti på 1.000.000 kr. til sikkerhed for opfyldelse af forpligtigelser, dels til udbedring af skader, der i byggeperioden er forvoldt på veje, anlæg, friarealer mv., dels til færdiggørelse af interne veje, anlæg, friarealer m.v. Garantien frigives, når det samlede byggeri er udført, når eventuelle skader er udbedret, og udbedringen efterfølgende er godkendt af Billund Kommune.

Pris og projekt

Klik på den enkelte grund på kortet for at se pris og størrelse på den grund, du er interesseret i. Klikker du på vis større kort, får du et detaljeret kort op, som viser oplysninger om nærmeste dagplejer, skoler, børnehaver, dagligvarebutikker og friluftsliv.

Vis større kort

Storparcellen udbydes til salg uden fastsat pris i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

Ved fremsendelse af købstilbud medsendes skitseprojekt med forslag til arealets bebyggelse. Se bedømmelseskriterier i afsnittet om Bedømmelse.

Billund Kommune forbeholder sig ret til frit at vælge mellem de indkomne tilbud eller at forkaste alle tilbud.

Mindsteprisen for den samlede storparcel udgør 6.500.000 kr. ekskl. moms. Sammen med købstilbuddet indsendes et skitseprojekt med redegørelse for den arkitektoniske idé.

Afgiv købstilbud på Mariehønen 6

Et vigtigt parameter i vurderingen af tilbuddet er placeringen, udformningen og anvendelsen af udearealerne - både de belagte og de grønne fællesarealer.

Dertil vægtes det højt, at der indtænkes flere funktioner og anvendelsesmuligheder i udearealerne. For eksempel kan vej- og parkeringsarealer gives en utraditionel udformning og anvendes som opholds- og legearealer, når de ikke anvendes til parkering.

Placering og udformning af de fælles udearealer skal indbyde alle beboere i bebyggelsen til at bruge dem aktivt.

Tilbudsmaterialet skal bl.a. indeholde:

  • En bebyggelsesplan i relevant målestok, der viser et klart bebyggelses mønster og sammenhæng med udearealerne, herunder parkering, opholdsarealer og renovation.
  • Udstykningsplan med grundstørrelser for de enkelte boligejendomme inden for området, jf. Byggelovens § 10A.
  • Opgørelse over antal boliger, boligtyper og størrelse af boligerne.
  • Redegørelse for valg af materialer og farver på bebyggelsen

Projektet skal leve op til kravene i lokalplanen.

Bedømmelse

De indsendte tilbud og skitseforslag vil blive administrativt bedømt med efterfølgende indstilling til politisk godkendelse. Tilbudene vurderes efter tilbudskriteriet "Det bedste forhold mellem pris og kvalitet", med følgende underkriterier.

Bedømmelsen sker således, at kvaliteten vægter 60 %, mens prisen vægter 40 %. 

I vurderingen af projektets indhold og karakter indgår byggeriets arkitektur og områdets disponering med fire kvalitative kriterier med særlig vægt på de fælles friarealer: 

  • Bebyggelsens samlede arkitektoniske kvalitet
  • Bebyggelsens indretning i forhold til brugs- og bokvalitet, praktisk indret ning, variation i boligstørrelser
  • Områdets samlede disponering, indretning og udformning af udearealer herunder samspil og sammenhæng mellem bebyggelse, udearealer og omgivelserne i øvrigt.
  • Fællesskab i forhold til indretning af udearealer, fælles opholdsarealer og fælles funktioner.
  • Bæredygtigt byggeri vil blive taget med i betragtningen ved ansøgnings materialet.

Billund Kommune vil indkalde køberen til et opstartsmøde med de relevante parter, herunder plan- og byggesagsteamet.

Lidt om Børnenes Hovedstad Billund

Billund er en international by med 7000 indbyggere. Grundet de mange arbejdspladser i byen, kommer der mange tilflyttere både danske og internationale familier. Der er derfor et stort behov for familievenlige boliger i byen. Billund Kommune oplever et stort behov og efterspørgsel på boliger, der tilgodeser forskellige former for fællesskaber på tværs af familiemønster og alder.

Billund er Børnenes Hovedstad. I Billund udvikler vi nye boligområder sammen med børn, for at tilgodese børns ønsker for hvordan man bor, bevæger sig og indretter grønne områder. Planlægningen af nye boligområder har fokus på udvikling gennem leg, læring og kreativitet.

Oversigtskort

Salgsplan for Mariehønen og Sommerfuglen

Signaturforklaring til salgsplanen

Situations- og belægningsplan

Måleblad

Jordbundsundersøgelse

I forbindelse med de indledende arkæologiske udgravninger af området er der gjort oldtidsfund fra vikingetiden. Det betyder, at museet skal foretage yderligere udgravninger i området. Det område, der skal undersøges nærmere, omfatter ikke den del af lokalplanen, som indeholder bebyggelse. 

Forundersøgelsesberetning og frigivelse af arealet fra museet

Kort over frigivne arealer fra museet