Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Børn og unge med erhvervet hjerneskade

Billund Kommune har et særligt team af professionelle, der varetager opgaver i forbindelse med børn og unge, der får en erhvervet hjerneskade. Teamet er tværprofessionelt og sammensættes alt efter barnets og familiens behov.

Når kommunen modtager en melding om et muligt hjerneskadet barn, sammensættes et tværfagligt team med det formål at sikre koordinering og opfølgning af indsatsen omkring barnet. Målet er at skabe en sammenhængende og koordineret indsats, så barnet/den unge kan få en god hverdag hjemme og i dagtilbud eller skole.

Som udgangspunkt er socialrådgiver fra Familieafdelingens handicapteam tovholder for teamet, men tovholderfunktionen kan også varetages af en anden professionel.

Hjerneskadeteamets opgaver

Teamet arbejder ud fra en empowerment tilgang med fokus på familiens ressourcer, motivation og ejerskab.

Teamet vil sikre, at:

  • Der bliver taget kontakt til familien hurtigst muligt, efter kommunen har fået kendskab til barnets/den unges hjerneskade
  • Der bliver foretaget en tværfaglig vurdering med henblik på at foretage en målrettet og koordineret indsats
  • Der udpeges en tovholder/kontaktperson for familien
  • Der afholdes møder med familien, familiens netværk og relevante professionelle. På møderne koordineres og følges der op på indsatser. Møder afholdes efter familiens behov. Som udgangspunkt månedlige møder de første tre måneder. Derefter hver 3. måned.
  • Der samarbejdes med almen praksis og sygehuset.

Alt efter skadens karakter og omfang kan der iværksættes forskellige tilbud og hjælpeforanstaltninger, som alle har til formål at afhjælpe eller begrænse konsekvenserne af skaden.

Kontakt Familieafdelingens handicapteam

Ofte er det sygehuset eller genoptræningsenheden, der med forældrenes og den unges samtykke kontakter kommunen om, at et barn/ung er udredt for en hvervet senhjerneskade og har brug for støtte. Forældrene vil efterfølgende blive kontaktet af én rådgiver fra Familieafdelingens handicapteam. Det tilstræbes, at det første tværfaglige møde vil blive holdt senest 14 dage efter første henvendelse.


Familien er også velkommen til at rette henvendelse. Jo hurtigere kommunen kontaktes, jo hurtigere kan den rette hjælp og støtte iværksættes. Se kontaktoplysninger i højre kolonne og spørg efter en rådgiver i Familieafdelingens handicapteam.