Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Privatskoler i Billund kommune

De nedenstående link henviser direkte til de 3 privatskoler.

 

Grindsted Privatskole

 

Filskov Friskole

 

International School of Billund

 

 

 

 

 

 

Hvad er en fri grundskole?

Trods de forskellige betegnelser er der tale om det samme koncept: En selvejende institution, der driver skole inden for de rammer, der er beskrevet i ”Lov om friskoler og private grundskoler”. Skolerne er holdningsskoler, som er båret af forskellige værdigrundlag. Fælles for dem er, at de afspejler forældregruppen.

De frie grundskolers indtægter er primært baseret på statstilskud og forældrebetaling. Omkring 15 procent af danske skolebørn går i en fri grundskole.

Hvad koster det?

Skolepengenes størrelse varierer meget fra skole til skole og fra by til land. En skole, der ligger på landet, koster typisk omkring 1.250 kr. om måneden pr. elev, mens skolepengene i storbyerne varierer mere og typisk ligger imellem 1.250 og 2.500 kr. pr. måned (2022).

På de fleste skoler kan man få hel eller delvis friplads, og der er også mulighed for søskenderabat. Du kan få de præcise takster og ordninger at vide hos den enkelte privatskole eller friskole.

Opskrivning og optagelse

Du skal selv henvende dig til den eller de fri grundskoler, du er interesseret i. Hver skole har sine egne regler for indskrivning og optagelse, men i de fleste tilfælde er det en god idé at skrive dit barn op i god tid.

Bliver dit barn tilbudt en plads på en fri grundskole, kan du vælge at kontakte den kommunale distriktsskole, som barnet ellers skulle have gået på, og fortælle, at I ikke skal bruge pladsen. På den måde kan skolen bedre have overblik over evt. ledige pladser.

Undervisningen i frie grundskoler

​Undervisningen på en fri grundskole skal stå mål med den, der gives i folkeskolen, og skolerne skal forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre.

Skolerne kan vælge at kalde fagene noget andet end i folkeskolen og lade de faglige mål indgå i anderledes kombinationer og forløb, men der stilles krav om faglige discipliner og slutmål inden for det humanistiske, det praktisk / musiske og det naturvidenskabelige område. Skolerne har dog frihed til at opfylde kravene i overensstemmelse med skolens overbevisning og ønske om tilrettelæggelse af undervisningen.

Der føres tilsyn

Undervisningsministeriet fører tilsyn med de frie grundskoler. Den del af tilsynet, der handler om kvaliteten i undervisningen, varetages af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

For at få overblik over hele området kan styrelsen vælge at se på, om en eller flere skoler kræver særlig opmærksomhed, f.eks. på grund af lave karakterer ved folkeskolens prøver.

Tilsynene kan også blive sat i gang på baggrund af henvendelser til styrelsen fra forældre eller andre. Styrelsen behandler ikke klagesager om en enkelt lærer eller en enkelt elev. Men det kan føre til et tilsyn, hvis en forælder eller en anden giver styrelsen oplysninger om en skole, som kan skabe bekymring for kvaliteten i skolens samlede undervisning. I ganske få tilfælde vurderes undervisningens kvalitet at være så lav, at skolen får frataget sit tilskud og retten til at være en fri grundskole.

For at sikre undervisningens kvalitet skal skolerne vælge en eller flere eksterne tilsynsførende, eller skolen skal gennemføre en selvevaluering efter en evalueringsmodel, som er godkendt af ministeriet. Selvevalueringen sikrer, at en skoles evaluering kan give skolens forældrekreds og bestyrelse samt Styrelsen for Undervisning og Kvalitet mulighed for at vurdere, om skolen lever op til de centrale krav om undervisningen i loven. Hvis skolen vælger en ekstern tilsynsførende, er der i Lov om frie grundskoler fastsat regler om, hvad tilsynet indebærer, og nyvalgte tilsynsførende skal være certificerede.

Afgangsprøver

For mange frie grundskoler er folkeskolens prøver et væsentligt slutmål for undervisningen, men nogle skoler tilbyder ikke prøver. Det skal fremgå tydeligt på skolens hjemmeside, hvis den ikke tilbyder folkeskolens prøver, og skolen skal orientere nye forældre om, at skolen ikke afholder prøver.

Hvis du vil klage

Ønsker du at klage over en fri grundskole, kan du henvende dig til skolens leder eller bestyrelse. Er du herefter ikke tilfreds med afgørelsen og handler klagen om undervisningens generelle niveau, kan du rette henvendelse til Undervisningsministeriet.