Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Sprogvurdering

Alle børn på 3 år tilbydes en sprogvurdering

Hvad er en sprogvurdering?

En sprogvurdering er et redskab til at understøtte det pædagogiske arbejde med børns sproglige udvikling.

Hvem bliver sprogvurderet?

Alle børn omkring 3 år, der går i dagtilbud i Billund Kommune,  bliver tilbudt en  sprogvurdering. På baggrund af sprogvurderingen bliver det vurderet, om barnet har behov for sprogstimulering.

Alle børn omkring 3 år, der ikke går i et dagtilbud, skal modtage en sprogvurdering. På baggrund af sprogvurderingen bliver det vurderet, om barnet har behov for sprogstimulering.
 

Hvordan foregår sprogvurderingen?

Børn i daginstitution:

  • Sprogvurderingen laves i et samarbejde mellem barnets forældre og en pædagog i daginstitutionen.

 Børn i eget hjem:

  • Sprogvurderingen laves i et samarbejde mellem barnets forældre og en medarbejder i PPS.

 Børn i private pasningsordninger:

  • Sprogvurderingen laves i et samarbejde mellem barnets forældre og den pædagogiske konsulent der fører tilsyn med de private pasningsordninger.

 

Sprogvurdering PPS

 

Omfanget af sprogstimulering og de sprogunderstøttende aktiviteter skal fastsættes ud fra en konkret vurdering af det enkelte barns behov.

 

Tosprogede børn

Et tosproget barn med behov for stimulering, som ikke er optaget i et dagtilbud, skal tilbydes sprogstimulering i 15 timer om ugen.

Tosprogede børn med behov for sprogstimulering, og hvor mindst en af barnets forældre ikke er i beskæftigelse, skal optages i et sprogstimuleringstilbud i en form af en dagtilbudsplads 30 timer om ugen.


I dag snakker vi om vilde dyr og sender dem på rejse med noahs ark

Se venteliste, opskriv og udmeld digitalt

Alle børn i Danmark har mulighed for at komme i et dagtilbud.

Kommunen fastsætter blandt andet:

  • hvad det koster at have sit barn i dagtilbud
  • hvornår barnet skal skrives op på venteliste
  • om man som tilflytter fra en anden kommune kommer bagerst i køen.

Barnet er dog altid - også som tilflytter - garanteret en plads senest tre måneder efter, du har ansøgt om en plads. Dette følger af reglerne om pasningsgaranti.

Du skal søge digitalt om en plads i dagtilbud.

Du har mulighed for at søge om en plads i et dagtilbud i en anden kommune med mindre, at den pågældende kommune har lukket ventelisten for udefrakommende børn.

Hvis barnet ikke får en plads til tiden

Hvis kommunen ikke overholder pasningsgarantien, har du ret til:

  • at få dækket udgifterne til en dagtilbudsplads i en anden kommune
  • at få dækket udgifterne til en plads i et privat drevet tilbud
  • at få et økonomisk tilskud til at passe barnet

Du kan læse mere om reglerne for pasningsgaranti på Børne- og Socialministeriets hjemmeside.

Kan mit barn blive passet i en anden kommune?

I nogle situationer kan det være praktisk, at barnet bliver passet i en anden kommune end den, I bor i.

Det kan fx være, hvis I bor tæt på en kommunegrænse og har kortere afstand til et tilbud i nabokommunen. En anden situation kan være, at det letter jeres hverdag, at barnet går i et dagtilbud i den kommune, hvor en forælder arbejder eller studerer.

Det kræver, at den anden kommune ikke har lukket sin venteliste for børn uden for kommunen.

Krav til dagtilbud

Der er en række krav, som dagtilbud skal leve op til.

Du kan læse om kravene i dagtilbudsloven og på Børne- og Socialministeriets hjemmeside. Personalet skal afgive børneattest inden ansættelse. Det står der mere om i artiklen 'Børneattester' på borger.dk.

Pædagogiske læreplaner

Alle dagtilbud skal udarbejde en pædagogisk læreplan. Læreplanen skal opstille mål for børns læring inden for seks temaer, som benævnes følgende: barnets alsidige personlige udvikling, sociale kompetencer, sprog, krop og bevægelse, naturen og naturfænomener samt kulturelle udtryksformer og værdier.

Det skal fremgå af læreplanen, hvordan børnemiljøet bliver en integreret del af det pædagogiske arbejde.

Sprogvurdering af børn

En sprogvurdering er et redskab, som det pædagogiske personale kan anvende i det pædagogiske arbejde med børns sproglige udvikling.

Alle børn omkring tre år, der går i dagtilbud, skal modtage en sprogvurdering, hvis der er sproglige, adfærdsmæssige eller andre forhold, der giver formodning om, at barnet kan have behov for sprogstimulering.

Alle børn omkring tre år, der ikke går i et dagtilbud, skal modtage en sprogvurdering. På baggrund af sprogvurderingen skal det vurderes, om barnet har behov for sprogstimulering.

Kommunen kan beslutte, at sprogvurderingen fremrykkes til børn i alderen omkring 2 år. Hvis kommunen har fremrykket sprogvurderingen, er kommunen ikke forpligtet til at gennemføre en sprogvurdering af barnet igen i alderen omkring 3 år.

Omfanget af sprogstimuleringen og de sprogunderstøttende aktiviteter skal i forhold til etsprogede børn fastsættes ud fra en konkret vurdering af det enkelte barns behov.

Tosprogede børn, der ikke er optaget i et dagtilbud, og som har behov for sprogstimulering, skal optages i et sprogstimuleringstilbud i form af en plads i dagtilbud 30 timer om ugen.

Hvis du vil klage over dagtilbud

Hvis du er utilfreds med den måde, dit barn bliver passet på, skal du tale med det pædagogiske personale, som tager sig af dit barn i hverdagen. Hvis det drejer sig om mere overordnede forhold i dagtilbuddet, kan du gå til forældrebestyrelsen eller tale med lederen.

Hvis du fx vil klage over det arbejde, som det pædagogiske personale i dit barns dagtilbud udfører, eller du vil klage over serviceniveauet i kommunen, skal du klage til kommunen. 

Klager over afgørelser

Er du utilfreds med en konkret afgørelse, fx i forhold til fripladstilskud, som kommunen har truffet efter dagtilbudsloven, kan du klage over kommunens afgørelse. Du skal klage til kommunen inden fire uger. Kommunen skal herefter genvurdere afgørelsen inden fire uger, fra klagen er modtaget. Hvis kommunen fastholder afgørelsen, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

Hvis du mener, at kommunen ikke overholder gældende lovgivning, kan du kontakte tilsynet i Ankestyrelsen.

Tilsynet vurderer, blandt andet ud fra dine oplysninger, om der er grundlag for at rejse en tilsynssag.

Tilsynet i Ankestyrelsen er et retligt tilsyn. Det vil sige, at tilsynet kun vurderer, om lovgivningen er overholdt. Tilsynet tager ikke stilling til, om kommunens dispositioner er rimelige eller hensigtsmæssige, eller om sagsbehandlingen er i overensstemmelse med god forvaltningsskik.