Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Lukkedage

Lukkedage i Den kommunale dagpleje, børnehaver og aldersintegreret daginstitutioner for børn i alderen 0 til 5 år.

Lukkedage

Byrådet har i forbindelse med budget 2021 besluttet at Den kommunale dagpleje og daginstitutionerne holder lukket i uge 29.

Kriterie for lavt fremmøde

For at afholde lukkedage skal der fastsættes kriterier for lavt fremmøde. I Billund Kommune er kriteriet for lavt fremmøde fastsat til 35% i Børnehuset Andedammen, Sdr. Omme børnehave, Hejnsvig børnehave, børnehaven Regnbuen i Stenderup, Børnenes Univers Billund og Børnenes Univers Grindsted Vest. I Børnenes Univers Grindsted Syd er kriteriet fastsat til 40%.

Kriteriet for lavt fremmøde er kun gældende for daginstitutioner. Lukkedage kan kun gennemføres hvis kriteriet for lavt fremmøde overholdes.

Retningslinjer for afholdelse af lukkedage

Forældre med et pasningsbehov på en lukkedag; - mandag til fredag i uge 29, kan tilmelde sig alternativ pasning. Den alternative pasning tilbydes i henholdsvis Børnenes Univers Billund og Børnenes Univers Grindsted Syd.

Den alternative pasning i Børnenes Univers Billund er for børn indmeldt i Børnehuset Andedammen, Hejnsvig børnehave, børnehaven Regnbuen og Børnenes Univers Billund.

Den alternative pasning i Børnenes Univers Grindsted Syd er for børn indmeldt i Sdr. Omme børnehave, Børnenes Univers Grindsted Vest og Børnenes Univers Grindsted Syd.

I dagplejen tilpasses antallet af pladser i forhold til antallet af tilmeldte børn på lukkedagene.

Den alternative pasning i dagplejen tilbydes i prioriteret rækkefølge i Gæstehuset, hos faste gæstedagplejere og i dagplejehjem på tværs af kommunen. 

Forældre kan tilmelde sig den alternative pasning efter følgende kriterium:

  • At begge forældre skal arbejde på én eller flere lukkedage i uge 29
  • At begge forældre skal arbejde alle dage i uge 29

Forældreinformation 

Forældrene orienteres i god tid om lukkedage og om deres mulighed for at tilmelde sig alternativ pasning.

Lukkedage udover uge 29

Byrådet har delegeret kompetencen til placering af yderligere lukkedage hen over året til forældrebestyrelserne i de enkelte dagtilbud.

Kriteriet for lavt fremmøde, er inden for forældrebestyrelsen kompetenceområde fastsat til 10%.
 

Se venteliste, opskriv og udmeld digitalt

Alle børn i Danmark har mulighed for at komme i et dagtilbud.

Kommunen fastsætter blandt andet:

  • hvad det koster at have sit barn i dagtilbud
  • hvornår barnet skal skrives op på venteliste
  • om man som tilflytter fra en anden kommune kommer bagerst i køen.

Barnet er dog altid - også som tilflytter - garanteret en plads senest tre måneder efter, du har ansøgt om en plads. Dette følger af reglerne om pasningsgaranti.

Du skal søge digitalt om en plads i dagtilbud.

Du har mulighed for at søge om en plads i et dagtilbud i en anden kommune med mindre, at den pågældende kommune har lukket ventelisten for udefrakommende børn.

Hvis barnet ikke får en plads til tiden

Hvis kommunen ikke overholder pasningsgarantien, har du ret til:

  • at få dækket udgifterne til en dagtilbudsplads i en anden kommune
  • at få dækket udgifterne til en plads i et privat drevet tilbud
  • at få et økonomisk tilskud til at passe barnet

Du kan læse mere om reglerne for pasningsgaranti på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside.

Hvornår må dagtilbuddet holde lukket?

Du har ret til at få pasning til dit barn på alle hverdage, men ikke i weekender, på helligdage samt grundlovsdag den 5. juni og juleaftensdag den 24. december.

Dagtilbuddet kan holde lukket på hverdage, hvis der er lavt fremmøde af børn, fx i sommerferien eller dagen efter Kristi Himmelfart.

Hvis barnets dagtilbud holder lukket, har du ret til at få barnet passet et andet sted. Det bliver kaldt alternativ pasning.

Dagtilbuddet skal under alle omstændigheder informere i god tid om lukkedagene og om alternativ pasning i en venskabsinstitution eller lignende.

Kan mit barn blive passet i en anden kommune?

I nogle situationer kan det være praktisk, at barnet bliver passet i en anden kommune end den, I bor i.

Det kan fx være, hvis I bor tæt på en kommunegrænse og har kortere afstand til et tilbud i nabokommunen. En anden situation kan være, at det letter jeres hverdag, at barnet går i et dagtilbud i den kommune, hvor en forælder arbejder eller studerer.

Det kræver, at den anden kommune ikke har lukket sin venteliste for børn uden for kommunen.

Kan vi selv oprette et privat dagtilbud eller en privat pasningsordning?

Som forældre har I mulighed for at lave en aftale med kommunen om selv at etablere en privat dagpleje.

Opret en privat dagpleje

Privat dagpleje drives på basis af en aftale mellem kommunen og den private dagplejer.

Der stilles ikke krav til kommunen om, at de skal indgå aftaler om drift af privat dagpleje. Det er derfor op til kommunen at beslutte, om den vil indgå aftale med en privat dagpleje.

Hvis kommunen vælger at indgå aftaler om drift af privat dagpleje, skal der stilles de samme krav til den kommunale såvel som den private dagpleje i kommunen.

Hvis kommunen indgår en aftale om driften af en privat dagpleje, skal kommunen give et tilskud pr. barn i den private dagpleje. Tilskuddet går til driften af den private dagpleje. Der gælder ikke regler for størrelsen af tilskuddet, som derfor alene afhænger af den indgåede aftale mellem kommunen og den private dagplejer.

Den enkelte private dagplejers budget er udgangspunktet for kommunens tilskud, men kommunen har ikke pligt til at dække alle driftsudgifterne, når forældrenes egenbetaling er fratrukket.

I den private dagplejes budget kan der indgå midler fra private virksomheder m.v.

Opret en selvejende institution

Daginstitutioner kan oprettes og drives som selvejende daginstitutioner af en privat leverandør efter aftale med kommunen.

Fx kan en virksomhed, en organisation eller en gruppe forældre etablere en selvejende daginstitution som alternativ til de kommunale institutioner, såfremt kommunen siger ja til at indgå en driftsaftale med den selvejende daginstitution.

Selvejende daginstitutioner er kendetegnet ved at være non-profit institutioner, som derfor ikke kan trække et evt. overskud ud af driften.

Der stilles ikke krav til kommunen om, at den skal indgå aftaler med selvejende institutioner.

Opret en privatinstitution

Alle kan etablere en privatinstitution, hvis de kan sandsynliggøre, at de kan efterleve dagtilbudslovens krav til indhold samt leve op til de godkendelseskriterier, som kommunen har fastsat.

Kommunens krav til privatinstitutioner skal være saglige og konkrete, og de må ikke være mere restriktive eller mere lempelige end de krav, der stilles til kommunens egne daginstitutioner.

Kommunen kan i forbindelse med godkendelse af en privatinstitution stille krav om en driftsgaranti.

Opret en privat pasningsordning

Private pasningsordninger er private ordninger, hvor forældre og en privat børnepasser kan indgå aftale om pasning af et eller flere børn. Det er den private pasningsordning selv, der fastsætter forældrebetalingen. 

Forældrene kan få et økonomisk tilskud fra kommunen, som skal bruges til at aflønne den private børnepasser under forudsætning af, at kommunen godkender den indgåede aftale herunder børnepasseren og de fysiske rammer. Hvis kommunen godkender en privat pasningsordning, skal kommunen føre tilsyn med ordningen.

Private pasningsordninger er ikke omfattet af dagtilbudslovens krav til fx udarbejdelse af pædagogiske læreplaner mv.

Private pasningsordninger kan både drives som en institution og i private hjem. Er en privat pasningsordning etableret i dagplejeform, kan der højest gives tilladelse til, at der modtages 5 børn under 14 år.

Varetages pasningen af mere end én person, kan der gives tilladelse til at modtage op til 10 børn. Hvis en privat pasningsordning etableres i institutionsform, dvs. andre lokaler end i et privat hjem, er der ikke et maksimum for antallet af børn, der kan modtages. I disse tilfælde afhænger antallet af børn, der kan gives tilladelse til at modtage i ordningen, af institutionens ressourcer, herunder de fysiske og personalemæssige rammer.

Hvis du vil klage over dagtilbud

Hvis du er utilfreds med den måde, dit barn bliver passet på, skal du tale med det pædagogiske personale, som tager sig af dit barn i hverdagen. Hvis det drejer sig om mere overordnede forhold i dagtilbuddet, kan du gå til forældrebestyrelsen eller tale med lederen.

Hvis du fx vil klage over det arbejde, som det pædagogiske personale i dit barns dagtilbud udfører, eller du vil klage over serviceniveauet i kommunen, skal du klage til kommunen. 

Klager over afgørelser

Er du utilfreds med en konkret afgørelse, fx i forhold til fripladstilskud, som kommunen har truffet efter dagtilbudsloven, kan du klage over kommunens afgørelse. Du skal klage til kommunen inden fire uger. Kommunen skal herefter genvurdere afgørelsen inden fire uger, fra klagen er modtaget. Hvis kommunen fastholder afgørelsen, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

Hvis du mener, at kommunen ikke overholder gældende lovgivning, kan du kontakte tilsynet i Ankestyrelsen.

Tilsynet vurderer, blandt andet ud fra dine oplysninger, om der er grundlag for at rejse en tilsynssag.

Tilsynet i Ankestyrelsen er et retligt tilsyn. Det vil sige, at tilsynet kun vurderer, om lovgivningen er overholdt. Tilsynet tager ikke stilling til, om kommunens dispositioner er rimelige eller hensigtsmæssige, eller om sagsbehandlingen er i overensstemmelse med god forvaltningsskik.