Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Lukkedage

Lukkedage er gældende både i dagplejen, børnehaver og integreret institutioner 0-6 år.

Lukkedage

I Billund Kommune er der ikke faste lukkedage. Kompetencen til placeringen af lukkedage er delegeret til forældrebestyrelsen i de enkelte dagtilbud. Forud for placeringen af en lukkedag, undersøges børnegruppens samlede pasningsbehov på den påtænkte lukkedag. Lukkedage kan kun gennemføres, hvis børnegruppens samlede pasningsbehov er inden for kriteriet for lavt fremmøde. Alle dagtilbud holder lukket den 5. juni og 24. december. Disse dage tilbydes der ikke alternativ pasning.

Kriterie for lavt fremmøde

For at afholde en lukkedag, skal kriteriet for lavt fremmøde overholdes. I Billund Kommune er kriteriet 10%. Det betyder, at hvis pasningsbehovet i den enkelte institution overstiger 10%, målt ud fra den samlede børnegruppe, skal den pågældende institution holde åbent som normalt. Kriteriet for lavt fremmøde er kun gældende for daginstitutioner.

Retningslinjer for afholdelse af lukkedage

Alternativ pasning:
Forældre med et pasningsbehov på en lukkedag kan tilmelde sig alternativ pasning. Den alternative pasning tilbydes i en aldersintegreret institution i enten Børnehuset Andedammen i Vorbasse, Børnenes Univers Grindsted Syd, Børnenes Univers Grindsted Vest eller Børnenes Univers Billund. I Dagplejen tilpasses antallet af gæstedagplejepladser og dagplejehjem i forhold til behovet på lukkedage.

Forældre kan tilmelde sig den alternative pasning efter følgende kriterier:

  • Begge forældre skal arbejde
  • Kontrollen baseres på tillid til, at forældrene overholder kravet

Øvrige hensyn:
Derudover har lederen ansvaret for, at den alternative pasning tilgodeser børnenes behov for stabile og trygge rammer og skal i forbindelse med børns helt særlige behov sikre, at der er voksne tilstede, som barnet kender.

Forældreinformation 

Forældrene orienteres i god tid om en lukkedag og om deres mulighed for at tilmelde sig alternativ pasning og hvor denne pasning er placeret rent fysisk.

 

Se venteliste, opskriv og udmeld digitalt

Alle børn i Danmark har mulighed for at komme i et dagtilbud.

Kommunen fastsætter blandt andet:

  • hvad det koster at have sit barn i dagtilbud
  • hvornår barnet skal skrives op på venteliste
  • om man som tilflytter fra en anden kommune kommer bagerst i køen.

Barnet er dog altid - også som tilflytter - garanteret en plads senest tre måneder efter, du har ansøgt om en plads. Dette følger af reglerne om pasningsgaranti.

Du skal søge digitalt om en plads i dagtilbud.

Du har mulighed for at søge om en plads i et dagtilbud i en anden kommune med mindre, at den pågældende kommune har lukket ventelisten for udefrakommende børn.

Hvis barnet ikke får en plads til tiden

Hvis kommunen ikke overholder pasningsgarantien, har du ret til:

  • at få dækket udgifterne til en dagtilbudsplads i en anden kommune
  • at få dækket udgifterne til en plads i et privat drevet tilbud
  • at få et økonomisk tilskud til at passe barnet

Du kan læse mere om reglerne for pasningsgaranti på Børne- og Socialministeriets hjemmeside.

Hvornår må dagtilbuddet holde lukket?

Du har ret til at få pasning til dit barn på alle hverdage, men ikke i weekender, på helligdage samt grundlovsdag den 5. juni og juleaftensdag den 24. december.

Dagtilbuddet kan holde lukket på hverdage, hvis der er lavt fremmøde af børn, fx i sommerferien eller dagen efter Kristi Himmelfart.

Hvis barnets dagtilbud holder lukket, har du ret til at få barnet passet et andet sted. Det bliver kaldt alternativ pasning.

Dagtilbuddet skal under alle omstændigheder informere i god tid om lukkedagene og om alternativ pasning i en venskabsinstitution eller lignende.

Kan mit barn blive passet i en anden kommune?

I nogle situationer kan det være praktisk, at barnet bliver passet i en anden kommune end den, I bor i.

Det kan fx være, hvis I bor tæt på en kommunegrænse og har kortere afstand til et tilbud i nabokommunen. En anden situation kan være, at det letter jeres hverdag, at barnet går i et dagtilbud i den kommune, hvor en forælder arbejder eller studerer.

Det kræver, at den anden kommune ikke har lukket sin venteliste for børn uden for kommunen.

Hvis du vil klage over dagtilbud

Hvis du er utilfreds med den måde, dit barn bliver passet på, skal du tale med det pædagogiske personale, som tager sig af dit barn i hverdagen. Hvis det drejer sig om mere overordnede forhold i dagtilbuddet, kan du gå til forældrebestyrelsen eller tale med lederen.

Hvis du fx vil klage over det arbejde, som det pædagogiske personale i dit barns dagtilbud udfører, eller du vil klage over serviceniveauet i kommunen, skal du klage til kommunen. 

Klager over afgørelser

Er du utilfreds med en konkret afgørelse, fx i forhold til fripladstilskud, som kommunen har truffet efter dagtilbudsloven, kan du klage over kommunens afgørelse. Du skal klage til kommunen inden fire uger. Kommunen skal herefter genvurdere afgørelsen inden fire uger, fra klagen er modtaget. Hvis kommunen fastholder afgørelsen, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

Hvis du mener, at kommunen ikke overholder gældende lovgivning, kan du kontakte tilsynet i Ankestyrelsen.

Tilsynet vurderer, blandt andet ud fra dine oplysninger, om der er grundlag for at rejse en tilsynssag.

Tilsynet i Ankestyrelsen er et retligt tilsyn. Det vil sige, at tilsynet kun vurderer, om lovgivningen er overholdt. Tilsynet tager ikke stilling til, om kommunens dispositioner er rimelige eller hensigtsmæssige, eller om sagsbehandlingen er i overensstemmelse med god forvaltningsskik.