Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Pædagogiske læreplaner

De pædagogiske læreplaner er et pædagogisk arbejdsredskab til at dokumentere de 0 til 6 årige børns læring og udvikling.

Hvad er en pædagogisk læreplan?

Alle dagtilbud i Billund Kommune skal udarbejde en pædagogisk læreplan. Læreplanen skal opstille mål for børns læring inden for seks temaer, som er følgende:

 • barnets alsidige personlige udvikling
 • sociale kompetencer,
 • sprog
 • krop og bevægelse
 • naturen og naturfænomener
 • kulturelle udtryksformer og værdier

Den pædagogiske læreplan skal give rum for leg, læring og udvikling af børn i dagtilbud. Ved udarbejdelsen af den pædagogiske læreplan skal der tages hensyn til børnegruppens sammensætning.

Ligeledes skal det fremgå af den pædagogisk læreplan, hvordan børnemiljøet bliver en integreret del af det pædagogiske arbejde.

Pædagogisk læreplan for dagplejen

For dagplejen udarbejdes den pædagogiske læreplan samlet for alle dagplejerne i Billund Kommune.

Hjernen&Hjertet

Dagtilbuddene i Billund Kommune anvender Hjernen&Hjertet, der er en digital løsning til understøttelse af det pædagogiske arbejde i dagtilbud. 

 

Læs mere om Hjernen&Hjertet

 

 

 


Projektarbejde omkring høst.

Se venteliste, opskriv og udmeld digitalt

Alle børn i Danmark har mulighed for at komme i et dagtilbud.

Kommunen fastsætter blandt andet:

 • hvad det koster at have sit barn i dagtilbud
 • hvornår barnet skal skrives op på venteliste
 • om man som tilflytter fra en anden kommune kommer bagerst i køen.

Barnet er dog altid - også som tilflytter - garanteret en plads senest tre måneder efter, at du har ansøgt om en plads. Dette følger af reglerne om pasningsgaranti.

Du skal søge digitalt om en plads i dagtilbud.

Du har mulighed for at søge om en plads i et dagtilbud i en anden kommune med mindre, at den pågældende kommune har lukket ventelisten for udefrakommende børn.

Hvis barnet ikke får en plads til tiden

Hvis kommunen ikke kan tilbyde en plads i henhold til reglerne om pasningsgaranti, har du ret til:

 • at få dækket udgifterne til en dagtilbudsplads i en anden kommune
 • at få dækket udgifterne til en plads i et privat drevet tilbud
 • at få et økonomisk tilskud til at passe barnet
 • Pasningsgaranti (nyt vindue)

Kan mit barn blive passet i en anden kommune?

I nogle situationer kan det være praktisk, at barnet bliver passet i en anden kommune end den, det bor i.

Det kan fx være, hvis I bor tæt på en kommunegrænse og har kortest afstand til et tilbud i nabokommunen. En anden situation kan være, at det letter jeres hverdag, at barnet går i et dagtilbud i den kommune, hvor en forælder arbejder eller studerer.

Det kræver, at den anden kommune ikke har lukket sin venteliste for børn uden for kommunen.

Krav til dagtilbud

Der er en række krav, som dagtilbud skal leve op til.

Du kan læse om kravene i loven, vejledningen samt på Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds hjemmeside. Personalet skal afgive børneattest inden ansættelse. Det står der mere om i artiklen 'Børneattester' på borger.dk

Pædagogiske læreplaner

Alle dagtilbud skal udarbejde en pædagogisk læreplan. Læreplanen skal opstille mål for børns læring inden for seks temaer, som benævnes følgende: barnets alsidige personlige udvikling, sociale kompetencer, sprog, krop og bevægelse, naturen og naturfænomener samt kulturelle udtryksformer og værdier.

Det skal fremgå af læreplanen, hvordan børnemiljøet bliver en integreret del af det pædagogiske arbejde.

Sprogvurdering af treårige børn

En sprogvurdering er et redskab, som det pædagogiske personale kan anvende i det pædagogiske arbejde med børns sproglige udvikling.

Alle børn omkring tre år, der går i dagtilbud, skal modtage en sprogvurdering, hvis der er sproglige, adfærdsmæssige eller andre forhold, der giver formodning om, at barnet kan have behov for sprogstimulering.

Alle børn omkring tre år, der ikke går i et dagtilbud, skal modtage en sprogvurdering. På baggrund af sprogvurderingen skal det vurderes, om barnet har behov for sprogstimulering.

Omfanget af sprogstimuleringen og de sprogunderstøttende aktiviteter skal fastsættes ud fra en konkret vurdering af det enkelte barns behov.

Hvis et tosproget barn med behov for sprogstimulering, ikke er i et dagtilbud, skal det tilbydes sprogstimulering 15 timer om ugen.

Tosprogede børn med behov for sprogstimulering, og hvor mindst én af barnets forældre ikke er i beskæftigelse, skal optages i et sprogstimuleringstilbud i form af en dagtilbudsplads 30 timer om ugen.

Hvis du vil klage over dagtilbud

Hvis du er utilfreds med den måde, dit barn bliver passet på, skal du tale med dagplejeren eller det pædagogiske personale, som tager sig af dit barn i hverdagen. Hvis det drejer sig om mere overordnede forhold i dagtilbuddet, kan du gå til forældrebestyrelsen eller tale med lederen.

Hvis du fx vil klage over det arbejde, som det pædagogiske personale i dit barns dagtilbud udfører, eller du vil klage over serviceniveauet i kommunen, skal du klage til kommunen.

Du kan læse mere i Vejledning om dagtilbud.

Klager over afgørelser

Er du utilfreds med en konkret afgørelse, fx i forhold til fripladstilskud, som kommunen har truffet efter dagtilbudsloven, kan du klage over kommunens afgørelse. Du skal klage til kommunen inden fire uger. Kommunen skal herefter genvurdere afgørelsen inden fire uger, fra klagen er modtaget. Hvis kommunen fastholder afgørelsen, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

Hvis du mener, at kommunen ikke overholder gældende lovgivning, kan du kontakte tilsynet i Statsforvaltningen.

Tilsynet vurderer, blandt andet ud fra dine oplysninger, om der er grundlag for at rejse en tilsynssag. Statsforvaltningens tilsyn er et retligt tilsyn. Det vil sige, at Statsforvaltningen kun vurdere, om lovgivningen er overholdt. Tilsynet tager ikke stilling til, om kommunens dispositioner er rimelige eller hensigtsmæssige, eller om sagsbehandlingen er i overensstemmelse med god forvaltningsskik.