Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Lukkedage og ferie

Lukkedage er gældende både i dagplejen, børnehaver og integreret institutioner 0-6 år.

Lukkedage

I Billund Kommune er der ikke fastlagte lukkedage. Eventuelle lukkedage skal være afstemt med arbejdsmarkedet og planlægges af den enkelte institution i samråd med forældrebestyrelsen.

Der tilbydes nødpasning på lukkedage. Du kan få mere information i dit dagtilbud omkring tilmelding og afvikling af nødpasning.

Alle dagtilbud holder lukket den 5. juni og 24. december. Disse dage tilbydes der ikke nødpasning.

Kriterie for lavt fremmøde

For at afholde en lukkedag, skal kriteriet for lavt fremmøde overholdes. I Billund Kommune er kriteriet 25%. Det betyder, at hvis behovet for pasning på en lukkedag er større end de 25%, så holder institutionen åbent som normalt.

Ferie

Dagtilbuddene samarbejder om fælles pasning i ugerne 29, 30 og 31. Du kan få mere information i dit dagtilbud.

 

Opskriv og udmeld dit barn digitalt

Alle børn i Danmark har mulighed for at komme i et dagtilbud.

Kommunen fastsætter blandt andet:

  • hvad det koster at have sit barn i dagtilbud
  • hvornår barnet skal skrives op på venteliste
  • om man som tilflytter fra en anden kommune kommer bagerst i køen.

Barnet er dog altid - også som tilflytter - garanteret en plads senest tre måneder efter, at du har ansøgt om en plads. Dette følger af reglerne om pasningsgaranti.

Du skal søge digitalt om en plads i dagtilbud.

Du har mulighed for at søge om en plads i et dagtilbud i en anden kommune med mindre, at den pågældende kommune har lukket ventelisten for udefrakommende børn.

Hvis barnet ikke får en plads til tiden

Hvis kommunen ikke kan tilbyde en plads i henhold til reglerne om pasningsgaranti, har du ret til:

  • at få dækket udgifterne til en dagtilbudsplads i en anden kommune
  • at få dækket udgifterne til en plads i et privat drevet tilbud
  • at få et økonomisk tilskud til at passe barnet
  • Pasningsgaranti (nyt vindue)

Hvornår må dagtilbuddet holde lukket?

Barnet har ret til pasning på alle hverdage, men ikke i weekender, på helligdage samt grundlovsdag den 5. juni og juleaftensdag den 24. december.

Dagtilbuddet kan holde lukket på hverdage, hvis der er lavt fremmøde af børn, fx i sommerferien eller dagen efter Kristi Himmelfart.

Hvis barnets dagtilbud holder lukket, har du dog ret til at få barnet passet et andet sted. Det bliver kaldt alternativ pasning.

Dagtilbuddet skal under alle omstændigheder informere i god tid om lukkedagene og om alternativ pasning i en venskabsinstitution eller lignende.

Kan mit barn blive passet i en anden kommune?

I nogle situationer kan det være praktisk, at barnet bliver passet i en anden kommune end den, det bor i.

Det kan fx være, hvis I bor tæt på en kommunegrænse og har kortest afstand til et tilbud i nabokommunen. En anden situation kan være, at det letter jeres hverdag, at barnet går i et dagtilbud i den kommune, hvor en forælder arbejder eller studerer.

Det kræver, at den anden kommune ikke har lukket sin venteliste for børn uden for kommunen.

Hvis du vil klage over dagtilbud

Hvis du er utilfreds med den måde, dit barn bliver passet på, skal du tale med dagplejeren eller det pædagogiske personale, som tager sig af dit barn i hverdagen. Hvis det drejer sig om mere overordnede forhold i dagtilbuddet, kan du gå til forældrebestyrelsen eller tale med lederen.

Hvis du fx vil klage over det arbejde, som det pædagogiske personale i dit barns dagtilbud udfører, eller du vil klage over serviceniveauet i kommunen, skal du klage til kommunen.

Du kan læse mere i Vejledning om dagtilbud.

Klager over afgørelser

Er du utilfreds med en konkret afgørelse, fx i forhold til fripladstilskud, som kommunen har truffet efter dagtilbudsloven, kan du klage over kommunens afgørelse. Du skal klage til kommunen inden fire uger. Kommunen skal herefter genvurdere afgørelsen inden fire uger, fra klagen er modtaget. Hvis kommunen fastholder afgørelsen, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

Hvis du mener, at kommunen ikke overholder gældende lovgivning, kan du kontakte tilsynet i Statsforvaltningen.

Tilsynet vurderer, blandt andet ud fra dine oplysninger, om der er grundlag for at rejse en tilsynssag. Statsforvaltningens tilsyn er et retligt tilsyn. Det vil sige, at Statsforvaltningen kun vurdere, om lovgivningen er overholdt. Tilsynet tager ikke stilling til, om kommunens dispositioner er rimelige eller hensigtsmæssige, eller om sagsbehandlingen er i overensstemmelse med god forvaltningsskik.