Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Oplysningspligt

Hvis du modtager fleksløntilskud fra kommunen, har du pligt til at oplyse Ydelsesafdelingen om ændringer, der kan have betydning for dit tilskud. Her kan du læse om noget af det, der vigtigt at oplyse om.

Opholdssted

Ved ændret opholdssted forstås her fx indlæggelse på sygehus, ophold på forsorgshjem, ophold i fængsel, flytning udenfor kommunen, flytning udenfor landets grænsesr.

Ved flytning til anden kommune, er du stadig berettiget til dit fleksjob, hvis du stadig opfylder betingelserne for det.

Det er en betingelse for udbetaling af tilskud, at du opholder dig i Danmark.

Ferie 

Oplysningspligten gælder også, hvis du skal holde ferie.

Ferie aftales med din arbejdsgiver, men hvis du ikke har optjent feriepenge og har ret til ledighedsydelse under din ferie, så skal du give din Jobkonsulent besked om, at du ønsker at afholde ferie, Senest 14 dage før ferien starter.

Bemærk!

En arbejdsuge = 5 arbejdsdage.

En ferieuge er for dig som er ansat i fleksjob det samme, som det antal dage du normalt er på arbejde i en uge. 

Det betyder, at du normalt arbejder 3 dage om ugen, så har du ret til at hæve feriepenge, eller få udbetalt ledighedsydelse for en uge.

Indtægter

Indtægter er blandt andet arbejdsindtægter, bonus, feriepenge, sygedagpenge, barselsdagpenge, fleksydelse, pensionsindtægter, honorarer, vederlag og stipendier.

Oplysninger kommunen kan indhente uden dit samtykke

Kommunen kan indhente økonomiske oplysninger og oplysninger om dine ferieforhold fra:

  • Andre offentlige myndigheder
  • E-indkomstregisteret
  • A-kasser
  • Feriekonto

Desuden kan kommunen for at behandle din sag eller til kontrol indhente nødvendige oplysninger fra:

  • Arbejdsgivere, om løn- og beskæftigelsesperioder m.v.
  • Pensionskasser, livsforsikringsselskaber og pengeinstituter om pensionsforhold.
  • ATP
  • Nemkonto

Kommunen kan indhente disse oplysninger uden dit samtykke.

Jf. Retssikkerhedslovens § 11 a, stk 2,4 og 5.

Registrering og videregivelse af oplysninger

Kommunen har pligt til at videregive oplysninger til andre myndigheder eller afdelinger i kommunen, som kan have betydning for en ydelse, du modtager fra kommunen eller andre myndigheder.

Samkøring af oplysninger

Kommunens oplysninger om dine kontante ydelser og tilskud sammenkøres i Udbetaling Danmarks dataenhed med andre myndigheders bevillinger og med oplysninger fra forskellige offentlige registre hos f.eks. SU, SKAT og Folkeregistret, Dansk Motor Register, CVR, formue.
Der er tale om data om økonomiske forhold samt bopæls- og familieforhold for dig, din ægtefælle/samlever og øvrige husstandsmedlemmer, både nuværende, tidligere og formodede.

Konsekvensen ved at tilsidesætte din oplysningspligt

Hvis kommunen får forkerte eller mangelfulde oplysninger, kan det betyde, at du bliver krævet at tilbagebetale hjælpen.
Hvis du giver forkerte, mangelfulde eller vildledende oplysninger – enten bevidst eller ved grov uagtsomhed – kan du blive idømt en bøde eller blive tiltalt efter straffeloven.
Lov om en aktiv socialpolitik § 91 og Retssikkerhedslovens § 12b, samt Straffelovens § 289a.

Retssikkerhedslovens § 11, stk. 2

Myndigheden kan uden samtykke til brug for behandlingen af en enkelt sag, eller til brug for generel kontrol kræve oplysninger om økonomiske forhold og ferieforhold om den, der ansøger om eller får hjælp, og dennes ægtefælle eller samlever, fra andre offentlige myndigheder samt fra arbejdsløshedskasser. Tilsvarende oplysninger kan indhentes om andre husstandsmedlemmer. Oplysninger kan samkøres og sammenstilles med data fra myndighedens egne, andre myndigheders og arbejdsløshedskassers it-systemer, når dette er nødvendigt for at kontrollere, om betingelserne for at yde hjælp er opfyldt, herunder med henblik på efterfølgende kontrol af, om der er sket fejl eller misbrug i forbindelse med ydelse af hjælp. Oplysningerne kan indhentes, selv om den person, som oplysningerne vedrører, ikke bor i den kommune, som indhenter oplysningerne.