Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Oplysningspligt ved offentlige ydelser

Misbrug af offentlige ydelser sker ofte, fordi borgeren ikke er klar over, hvilke oplysninger man har pligt til at give og til hvilken afdeling. Vi håber derfor, at vi med denne side kan give et overblik over, hvornår vi skal have besked om forhold, som kan have betydning for de offentlige ydelser.

Oplysningspligt

Du har oplysningspligt, når du modtager offentlige ydelser. Det betyder, at du skal give os besked om ændringer i dine forhold, som kan have betydning for den ydelse, du modtager.

Hvornår og til hvem skal du give oplysninger?

Folkeregisteret

Flytter du, skal du anmelde flytning senest 5 dage efter flytningen til opholdskommunen. Du skal stå tilmeldt den

adresse, hvor du opholder dig mest, og hvor du har dine personlige ejendele. Hvis du flytter ud af landet, skal du give din opholdskommune besked.

Boligsikring/boligydelse

Sker der ændringer i antallet af husstandsmedlemmerne på din bopæl, skal du give os besked. Det samme gælder, hvis der sker ændringer i husstandsmedlemmernes indkomst og formueforhold. Også når et barn får en indtægt. Du skal også kontakte kommunen, hvis der sker ændringer i din boligudgift.

Børnetilskud

Du skal give Udbetaling Danmark besked, hvis

 • du bliver reelt enlig eller ikke længere er reelt enlig.
 • du ikke længere har barnet/børnene boende hos dig.
 • du får tilkendt pension (folkepension).
 • du modtager særligt børnetilskud
 • der sker ændringer i dine indkomstforhold.
 • du bliver gift, også selvom din ægtefælle har en anden adresse endnu.

Underholdsbidrag

Får du underholdningsbidrag, skal du give Udbetaling Danmark besked, hvis

 • du flytter sammen med bidragspligtige, for så er du ikke længere berettiget til bidraget.
 • du modtager bidrag og ikke længere har barnet boende hos dig.
 • du betaler bidrag og bliver tilkendt social pension
 • du begynder at modtage kontanthjælp.
 • Statsforvaltningen ændrer din bidragsafgørelse.

Økonomisk friplads

Du skal give os besked, hvis der sker ændringer i antallet af husstandens medlemmer eller der sker ændringer i husstandens indkomst.

Kontanthjælp

Du skal give os besked, hvis

 • Der sker ændringer i husstandens arbejdsforhold, f.eks. egen eller ægtefælles arbejdsindtægt.
 • dine formueforhold ændrer sig, f.eks. ved arv eller du kommer i besiddelse af et formue på over 10.000 kr., for så har det også indflydelse på din kontanthjælp.
 • Ved ændringer i husstandens sammensætning, hvis du f.eks. bliver gift, får /venter barn, eller genoptager samlivet med din fraseparerede ægtefælle, får det også betydning for din kontanthjælp.
 • hvis der sker ændringer i dine økonomiske forhold.
 • hvis du holder ferie, eller opholder dig i udlandet permanent eller midlertidigt. Så står du nemlig ikke til rådighed.

Førtidspension/folkepension

Får du pension af en eller anden art, skal du give os besked, hvis der sker ændringer i din indkomst, i din formue, som f.eks. arv. Sker der ændringer i samlivsforhold, som f.eks. at du ikke længere er reelt enlig, skal vi også vide det.

Dagpenge/barselsdagpenge

Får du dagpenge eller barselsdagpenge, skal du give os besked, hvis

 • du raskmelder dig eller genoptager dit arbejde igen. Det skal du også, hvis du kun delvist genoptager dit arbejde.
 • du rejser ud af landet eller tager på ferie, for så er du ikke længere til rådighed.
 • du fortsat har et weekendjob eller et bijob under din barselsorlov.
 • du bliver frihedsberøvet eller fængslet.

 

Hvad sker der, hvis du ikke overholder oplysningspligten?

Vi vil som hovedregel indkalde dig til en partshøring. Skulle du ikke have overholdt din oplysningspligt, vil din ydelse blive stoppet, og har du modtaget ydelser med urette, vil de blive krævet tilbagebetalt.

I værste fald vil der ske politianmeldelse, som kan straffes med bøde eller fængsel.

Vi samarbejder med SKAT og Politi, og vi er en del af de myndigheder, som er med i det fairplaysamarbejde, som regeringen har iværksat.