Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Generelt administrationsgebyr for affald 2018

Alle virksomheder i Danmark, der ikke er omfattet af Affaldsbekendtgørelsens fritagelsesregler, skal betale et administrationsgebyr.

 

                                Administrationsgebyret i Billund Kommune udgør i 2018:

                                                             355,00 kr. + moms.

 

      Sidste frist for ansøgning om fritagelse er                                        11. september 2018

 

Sådan beregnes gebyret

Administrationsgebyret dækker de omkostninger, kommunerne har i forbindelse med udgifter til affaldsplanlægning, udarbejdelse af regulativer, administration af affaldsordninger for erhverv, konkrete anvisninger, indsamling og registrering af affaldsdata, besvarelse af henvendelser om erhvervsaffald samt beredskab for farligt affald. 

Det er miljø- og fødevareministeren, der har fastsat reglerne i affaldsbekendtgørelsen, som derfor er landsdækkende. Det er kommunen, der fastlægger størrelsen af gebyret ud fra de faktiske omkostninger. 

 

Sådan opkræves gebyret

Virksomheder skal betale et gebyr for hvert enkelt P-nummer der knytter sig til virksomheden. Oplysningerne om P-numre stammer fra CVR-registeret. Der kan godt være tilknyttet flere P-numre til samme CVR- nummer.

Gebyret bliver opkrævet via en faktura, der sendes til virksomhedens digitale postkasse. Har din virksomhed flere produktionsenheder (p-numre) sender vi en faktura for hvert p-nummer til virksomhedens (CVR-nummerets) digitale postkasse. 

Hvis du ejede virksomheden, eller den havde adresse i Billund Kommune den 1. januar 2018, skal gebyret betales, selvom virksomheden er solgt eller har skiftet adresse til en anden kommune. Det skal bemærkes, at det er registreringen i CVR- registreret pr. 1. januar i gebyråret, der er afgørende for, hvilken kommune, der er opkrævningsberettiget.

 

Modtager du faktura, skal du betale

Virksomhederne informeres via virksomhedens e-Boks. Opkrævning udsendes i september/oktober 2018 til alle pålignede virksomheder, der enten ikke har ansøgt om fritagelse eller ikke opfylder betingelserne for at opnå fritagelse. Fakturaen skal betales senest 30 dage efter den er modtaget.  

Hvis vi bliver nødt til at sende en rykker for betaling, opkræver vi 250 kr. i rykkergebyr pr. rykker. Kommunen sender to rykkere med en måneds mellemrum. Hvis fakturaen stadig ikke bliver betalt, overdrager vi derefter sagen til Inddrivelsesmyndigheden ved SKAT. 

 

Bekendtgørelse om affald

 

Fritagelsesregler

Virksomheder der er fritaget iflg. bekendtgørelsens bilag 8 og 9 samt virksomheder, hvor momsomsætningen eller lønsummen for 2016 årligt ikke overstiger 300.000 kr. , modtager ikke nogen opkrævning!

OBS!

Hvis din virksomhed er oprettet efter 2016 og omsætningen er under 300.000 kr. skal du indsende ansøgning for fritagelse.

 

Der er mulighed for at søge fritagelse hvis:

  • virksomheden er ophørt før 1. januar 2018
  • virksomheden er fraflyttet Billund kommune før 1. januar 2018
  • virksomheden overhovedet ikke har affald*

* Som udgangspunkt er det kun inaktive virksomheder som kan opnå fritagelse efter denne bestemmelse. 

Ansøgning

Ansøgning om fritagelse modtages kun via www.virk.dk

 

Sidste ansøgningsfrist er 11. september 2018

Ansøgninger der modtages efter denne dato vil ikke blive behandlet.

 

Indsend ansøgning med dokumentation

 

Dokumentation skal vedhæftes før du kan indsende ansøgningen. Du kan vedhæfte den dokumentation, som du mener er relevant for din sagsbehandling. 

 

e-Boks og Digital Post

Det er vigtigt at virksomhedens digitale postkasse er synkroniseret med e-Boks til erhverv. Synkronisering af Digital Post og e-Boks til erhverv gør det muligt også at se meddelelser fra private virksomheder i den digitale postkasse på Virk.dk, der ellers er forbeholdt meddelelser fra offentlige myndigheder.

Borgerservice tilbyder hjælp med opsætning af virksomhedens e-postkasse:

It-hjælp til virksomheder og foreninger

 

Opkrævninger relateret til administrationsgebyret sendes altid til e-Boks erhverv.

Find mere information på digitaliseringsstyrelsens hjemmeside. 

CVR

Billund Kommune bruger CVR oplysningerne pr. 1. januar i gebyråret som grundlag for, at opkræve gebyrer for erhvervsaffald. Det er virksomhedens pligt at sørge for, at oplysningerne i CVR altid er korrekte.
Oplysningerne kan ses på

 

Cvr.dk

 

Fejl kan rettes på Erhvervs- og Selskabsstyrelsens hjemmeside 

 

Virk.dk