Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Hvad er der i byggematerialerne?

Du skal undersøge om der er miljøfarlige stoffer i dit affald

Screening for PCB

I forbindelse med anmeldelse af bygge- anlægsaffald skal der altid foretages en screening af bygningsmassen, for at klarlægge om der er risiko for indhold af PCB. 

Er bygningen, eller dele heraf, opført eller renoveret i perioden 1950-1977, er der risiko for, at der kan være anvendt PCB-holdigt materiale og andre materialer indeholdende miljøfremmede stoffer.

Screeningsskemaet er en del af anmeldelsesskemaet.

 

Miljøkortlægning

Hvis der svares ja til et eller flere spørgsmål i screeningsskemaet viser det, at der sandsynligvis er skadelige stoffer i bygningsmassen. Derfor skal der udarbejdes en miljøkortlægning. For udarbejdelse af en kortlægning skal du kontakte et professionelt firma.

Foruden PCB kan der i ældre bygninger findes andre miljøfremmede stoffer, for eksempel asbest 
og gammel maling med indhold af bly, zink, kviksølv m.m.

Når der er identificeret miljøfremmede stoffer i bygningen, skal de fjernes og bortskaffes inden nedrivning eller renovering påbegyndes. Det kaldes en miljøsanering. 
Det er vigtigt at miljøfarligt bygge- og anlægsaffald bliver sorteret fra, anmeldt og afleveret til en godkendt modtager.

Grænseværdier

Du kan læse mere om PCB på PCB-guiden.dk