Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Affald til genanvendelse

Alle genanvendelige materialer skal sorteres fra og nyttiggøres.

Genanvendelse af bygge- og anlægsaffald

Størstedelenaf bygge- og anlægsaffald består af genanvendelige materialer, som kan nyttiggøres i nye bygge- og anlægsprojekter eller indgå i produktion af nye materialer.

 

Bygge- og anlægsaffaldet skal som minimum være sorteret i følgende fraktioner:

1. Natursten fx granit og flint

2. Uglaseret tegl (mur- og tagsten)

3. Beton

4. Blandinger af materialer fra natursten, uglaseret tegl og beton

5. Jern og Metal

6. Gips

7. Alle typer mineraluld

 

Følgende fraktioner skal også sorteres:

- Genanvendeligt PVC-affald

- Papir

- Pap, karton

- Emballageaffald af glas, plastfolie, metal og træ 

 

Det er tilladt at genbruge byggematerialer til samme eller beslægtede formål som de har været brugt til før. For eksempel genbrug af mursten, tagsten, bygningstømmer, døre og vinduer. 

Genbrug af de nævnte byggematerialer skal ikke anmeldes eller have tilladelse, men for at det kan genanvendes uden tilladelse skal materialerne være uforurenede og sorterede. Med sorteret menes at affaldet opdeles i særskilte typer af affald (fraktioner). 

Uforurenet og sorteret tegl og beton kan efter nedknusning frit anvendes som erstatning for naturlige sten- og grusmaterialer. Ved sorteret beton forstås betonbrokker uden rester af andre materialer som armeringsjern, tegl, glas, asfalt, isolering og fugemasse.

Affaldet må ikke indeholde imprægneret træ, PCB-fugemasse, tjære, sod, rester af maling og lak, eller andre skadelige stoffer der kan forurene jord eller grundvand.