Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Bygge- og anlægsaffald

Skal du til at nedrive eller renovere? Så skal du anmelde dit bygge- og anlægsaffald til kommunen. Her kan du se mere om anmeldepligt og håndtering af bygge- og anlægsaffald.

Bygge- og anlægsaffald opstår ved nybyggeri, renovering, lednings- og anlægsarbejder m.v. 

Bygge- og anlægsaffald kræver ofte specielle forholdsregler, da en del ældre byggematerialer er miljøfarlige og skadelige.
Virksomheder der har adgang til genbrugspladserne, kan anvende kommunens genbrugspladser i Grindsted og Billund.
Bygge- og anlægsaffald kan også afleveres til anden godkendt modtager.

 

Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald

Ved bygge- og anlægsaktiviteter er bygherre ansvarlig for korrekt håndtering, herunder korrekt anmeldelse til kommunen efter lovgivningens regler. 

Bygherre har anmeldepligt når:

  • byggearbejdet omfatter mere end 10 m2
  • arbejdet frembringer mere end 1 ton affald
  • der er miljøfremmede eller farlige stoffer i byggematerialerne

Bygherre har pligt til at indgive en skriftlig anmeldelse til kommunen. 

Følg linket herunder og vejledningen i øvrigt

Anmeld byggeaffald - erhverv

Anmeld byggeaffald - borger

Hvad er der i byggematerialerne?

Screening for PCB

I forbindelse med anmeldelse af bygge- anlægsaffald skal der altid foretages en screening af bygningsmassen, for at klarlægge om der er risiko for indhold af PCB. 

Er bygningen, eller dele heraf, opført eller renoveret i perioden 1950-1977, er der risiko for, at der kan være anvendt PCB-holdigt materiale og andre materialer indeholdende miljøfremmede stoffer.

Screeningsskemaet er en del af anmeldelsesskemaet.

 

Miljøkortlægning

Hvis der svares ja til et eller flere spørgsmål i screeningsskemaet viser det, at der sandsynligvis er skadelige stoffer i bygningsmassen. Derfor skal der udarbejdes en miljøkortlægning. For udarbejdelse af en kortlægning skal du kontakte et professionelt firma.

Foruden PCB kan der i ældre bygninger findes andre miljøfremmede stoffer, for eksempel asbest 
og gammel maling med indhold af bly, zink, kviksølv m.m.

Når der er identificeret miljøfremmede stoffer i bygningen, skal de fjernes og bortskaffes inden nedrivning eller renovering påbegyndes. Det kaldes en miljøsanering. 
Det er vigtigt at miljøfarligt bygge- og anlægsaffald bliver sorteret fra, anmeldt og afleveret til en godkendt modtager.

Grænseværdier

Du kan læse mere om PCB på PCB-guiden.dk